Regulamin Rekrutacji

Regulamin rekrutacji do projektu Klub Dziecięcy w mieście Radomsko

§ 1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w ramach projektu pt. „Klub Dziecięcy w mieście Radomsko ”, realizowanego przez NEW LOOK Paweł Dędek, ul. Zielona 19

 2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego powiat Radomszczański, miasto Radomsko

 3. Czas realizacji projektu: 01.03.2017 – 28.02.2019

 4. Projekt zakłada powrót na rynek pracy oraz umożliwienie utrzymania zatrudnienia 30 os. (28Ki2M) zamieszkałych w Radomsku w woj. łódzkim, pozostających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku1-3 lat, poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki w klubie dziecięcym w okresie 01.03.17 – 28.02.19r w Radomsku.

 5. Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://akademiadziecka.com.pl, co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu.

§ 2

Kryteria kwalifikowalności uczestników do projektu

Uczestnikiem projektu może być osoba która na dzień przystąpienia do Projektu spełnia następujące warunki:

Kryteria formalne:

1. Zamieszkanie kandydata (miasto Radomsko) -10pkt;

2. Osoba będąca na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim opiekująca się dzieckiem w wieku 1-3-10pkt;

3. Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo opiekująca się dzieckiem w wieku1-3-10pkt;

4. Osoba niepełnosprawna rodzic/opiekun(orzeczenie)-5pkt;

5. Osoba samotnie wychowująca dziecko(oświadczenie)-5pkt;

6. Osoba o niskich dochodach na1osobę w rodzinie(oświadczenie o dochodach + liczba osób w gospodarstwie domowym)-5pkt

kryteria merytoryczne:

7. Osoba posiadające niskie kwalifikacje:

-wyk.podstawowe-5pkt;

-wyk.zawodowe-4pkt;

-wyk.średnie-3pkt

§ 3

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie

 1. Rekrutacja do wsparcia w ramach Projektu będzie prowadzona w dniu 02.05.2017

 2. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem we wsparciu będą przyjmowane w formie złożenia formularza

 3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, tj. formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami,

 4. Wzór formularza rekrutacyjnego dostępny jest w biurze Projektu ul. Zielona 19, Gorzkowice oraz na stronie internetowej projektu.

 5. Formularz rekrutacyjny, który wpłynie po terminie wskazanym w § 3 ust. 1 nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 6. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych formularzy wymaganej liczby uczestników Beneficjent zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych i/lub przedłużenia okresu rekrutacji, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu.

§ 4

Skład i obowiązki Komisji Rekrutacyjnej

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi: koordynator projektu i właściciel

 2. Ocena formularzy rekrutacyjnych będzie dokonana przez dwie osoby spośród członków Komisji.

 3. Członek Komisji zobowiązany jest do nieujawniania informacji związanych z oceną formularzy oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym.

§ 5

Ocena formularzy rekrutacyjnych

 1. Ocena formularzy dokonywana jest dwuetapowo tj.:

 1. ocena formalna,

 2. ocena merytoryczna,

 1. Ocena formalna formularza dokonywana jest przez upoważnionego pracownika Beneficjenta1.

 2. O wynikach oceny formalnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie

 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania może wynieść: 50 punktów

 4. Po zakończeniu oceny merytorycznej Beneficjent opublikuje na stronie www projektu oraz w biurze projektu wstępną listę rankingową. Wszystkie karty oceny merytorycznej dostępne będą w biurze projektu w celu zapoznania się z ich treścią i uzyskaną punktacją.

 5. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału we wsparciu decyduje liczba przyznanych punktów ogółem. Osoby, które otrzymały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo przed osobami, które otrzymały niższą liczbę punktów.

 6. W sytuacji, gdy osoby otrzymają taką sama liczbę punktów, o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do udziału
  we wsparciu decyduje
  data zgłoszenia

§ 6

Finalizacja procesu rekrutacji

 1. Kandydaci/ki zakwalifikowani do udziału we wsparciu są zobowiązani do podpisania umowy2

 2. Niezależnie od liczby przyznanych punktów Beneficjent może odmówić udziału w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik/-czka Projektu ma obowiązek każdorazowo powiadomić Beneficjenta o zmianie danych przekazanych podczas procesu selekcji Kandydatów/-ek do udziału w Projekcie, a zwłaszcza o zmianie swojego statusu na rynku pracy.

 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w regulaminie, w szczególności w zakresie terminów określonych w harmonogramie procesu selekcji Kandydatów/-ek.

 3. W przypadku kwestii nieokreślonych zastosowanie mają szczególnie: Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz.U.07.59.404 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1073); Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz umowa o dofinansowanie projektu nr RPLD.10.01.00-10-B003/6. pt. „Klub dziecięcy w mieście Radomsko” zawarta między Instytucją Zarządzającą a NEW LOOK Paweł Dędek.

 4. Powyższe dokumenty znajdują się w Gorzkowicach przy ul. Zielonej 19

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017r

1 Beneficjent może określić wzór karty oceny formalnej na podstawie której będzie dokonywał oceny formularzy.

2 Wzór umowy zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu oraz w (adres).