Regulamin Rekrutacji do Projektu Kot w Butach

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

PROJEKT: ŻŁOBEK KOT W BUTACH

Nr projektu: RPLD.10.01.00-10-D009/17-00

Regulamin rekrutacji do projektu Żłobek KOT W BUTACH

§ 1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w ramach projektu pt. Żłobek Kot w Butach, realizowanego przez NEW LOOK Paweł Dędek, ul. Zielona 19, 97-350 Gorzkowice
 2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa łódzkiego gminę Radomsko
 3. Czas realizacji projektu: 1.06.2018r. – 31.05.2020r.
 4. Projekt zakłada wsparcie aktywizacji zawodowej dla 30os.(29Ki1M) zamieszkałych w mieście i gm. Radomsko poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki w żłobku w Radomsku oraz zapewnienie wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo 12os.(11Ki1M) w okresie od 01 czerwca 2018 do 31 maja 2020 roku.
 5. Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.akademiadziecka.com.pl, co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu.

§ 2

Słownik pojęć:

Beneficjent – podmiot, który realizuje projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020

IZ – Instytucja Zarządzająca tj.: Zarząd Województwa Łódzkiego, obsługiwany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kwalifikacja – to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji poza formalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

Osoba bezrobotna – Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi1 w rozumieniu Wytycznych w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)1.

Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:

– młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),

– dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Osoba pracująca2osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek – prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową- jest również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;

2. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach);

3. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) jest uznawana za „osobę pracującą”.

Osoba z niepełnosprawnością – osoba w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Pracownik o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO)3, tj. osoba mającą wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne, czyli osoba bez wykształcenia, osoba z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

Rodzic – ilekroć w Regulaminie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Żłobek – jedna z form opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3, której zadaniem jest zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. W żłobku mogą przebywać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia. W żłobku dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony, jeżeli zachodzi ważna i uzasadniona konieczność (np. rodzice muszą zostać dłużej w pracy albo pójść do lekarza po pracy). W żłobku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci. Ponadto w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną. Szczegółowe zadania oraz wymagania, odnośnie żłobków reguluje Ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 3

Kryteria kwalifikacyjne uczestników do projektu

Uczestnikiem projektu może być osoba, która na dzień przystąpienia do Projektu spełnia następujące warunki:

Kryteria formalne:

1. Zamieszkanie kandydata (miasto i gmina Radomsko) -10pkt;

2. Osoba będąca na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim, opiekująca się dzieckiem w wieku do lat 3 -10pkt;

3. Osoba bezrobotna lub bierna zawodowo opiekująca się dzieckiem w wieku do lat 3 -10pkt;

Kryteria merytoryczne:

4. Osoba niepełnosprawna rodzic/opiekun(orzeczenie)-5pkt;

5. Osoba o niskich kwalifikacjach 9na podstawie oświadczenia) -5pkt

6.Osoba samotnie wychowująca dziecko(oświadczenie)-5pkt

§ 4

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie

 1. Rekrutacja do wsparcia w ramach Projektu będzie prowadzona od dnia 03.09.2018r. w sposób ciągły.
 2. Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem we wsparciu będą przyjmowane w formie złożenia formularza rekrutacyjnego.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, tj. formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami,
 4. Wzór formularza rekrutacyjnego dostępny jest w biurze Projektu ul. Zielona 19, Gorzkowice oraz na stronie internetowej projektu.

§ 5

Skład i obowiązki Komisji Rekrutacyjnej

 1. Beneficjent w dniu 03.09.2018r. powoła Komisję rekrutacyjną (zw. dalej: Komisją), która wybierze Uczestników Projektu.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi: koordynator projektu i specjalista ds. rekrutacji.
 3. Ocena formularzy rekrutacyjnych będzie dokonana przez koordynatora projektu – przewodniczącego Komisji.
 4. Członek Komisji zobowiązany jest do nieujawniania informacji związanych z oceną formularzy oraz do dołożenia należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym.
 5. Przed przystąpieniem do oceny formularzy Członek Komisji zobowiązany jest do podpisania deklaracji bezstronności i rzetelności.
 6. Przewodniczący Komisji będzie odpowiedzialny za przebieg rekrutacji, ocenę formularzy.
 7. Członek Komisji odpowiedzialny będzie za część merytoryczna związaną z rekrutacją.
 8. Członków Komisji nie mogą łączyć z osobą, której dokumenty rekrutacyjne oceniają, stosunek faktyczny lub prywatnego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności, w szczególności Członka Komisji nie może łączyć z Kandydatem/Kandydatką, którego dokumenty on ocenia związek z tytułu:
  • małżeństwa,
  • pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia,
  • przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 6

Ocena formularzy rekrutacyjnych

 1. Ocena formularzy dokonywana jest dwuetapowo tj.:
 1. ocena formalna,
 2. ocena merytoryczna,
 1. Ocena formalna formularza dokonywana jest przez upoważnionego pracownika Beneficjenta..
 2. O wynikach oceny formalnej kandydat zostanie poinformowany telefonicznie
 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania może wynieść: 45 punktów
 4. Po zakończeniu oceny merytorycznej Beneficjent opublikuje na stronie WWW. projektu oraz w biurze projektu wstępną listę rankingową. Wszystkie karty oceny merytorycznej dostępne będą w biurze projektu w celu zapoznania się z ich treścią i uzyskaną punktacją.
 5. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału we wsparciu decyduje liczba przyznanych punktów ogółem. Osoby, które otrzymały wyższą liczbę punktów mają pierwszeństwo przed osobami, które otrzymały niższą liczbę punktów.
 6. W sytuacji, gdy osoby otrzymają taką sama liczbę punktów, o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do udziału
  we wsparciu decyduje data zgłoszenia
 7. Do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostaną jedynie osoby, których formularz rekrutacyjny przejdzie pozytywnie ocenę formalną.
 8. Komisja dokonując oceny formularzy rekrutacyjnych może posiłkować się dowolnymi źródłami informacji mającymi znaczenie dla oceny formularzy, w tym danymi z publicznie dostępnych rejestrów.
 9. Ocena merytoryczna dokonywana jest na Karcie oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 10. Formularz rekrutacyjny każdego z uczestników projektu zostanie oceniony merytorycznie przez jednego, Członka Komisji.

§ 7

Finalizacja procesu rekrutacji

 1. Kandydaci/ki zakwalifikowani do udziału we wsparciu są zobowiązani do podpisania umowy4 oraz dostarczenia
  we wskazanym przez Beneficjenta terminie wszystkich niezbędnych załączników do podpisania umowy.
 2. Załączniki do umowy stanowią:
  • oświadczenie o przyjęciu przez kandydata/tkę do wiadomości informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182, z późn. zm.).
 3. Niezależnie od liczby przyznanych punktów Beneficjent może odmówić udziału w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Kandydaci/ki, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji, ale nie zakwalifikowali się do udziału we wsparciu, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, pod warunkiem zdobycia minimum 20 punktów.
 5. W przypadku niedopełnienia przez Kandydata/kę czynności określonych w ust. 1, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej spełniająca wymóg punktowy.
 6. Niezależnie od liczby przyznanych punktów Beneficjent może odmówić udziału w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik/-czka Projektu ma obowiązek każdorazowo powiadomić Beneficjenta o zmianie danych przekazanych podczas procesu selekcji Kandydatów/-ek do udziału w Projekcie, a zwłaszcza o zmianie swojego statusu na rynku pracy.
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w regulaminie, w szczególności w zakresie terminów określonych w harmonogramie procesu selekcji Kandydatów/-ek.
 3. W przypadku kwestii nieokreślonych zastosowanie mają szczególnie: Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz.U.07.59.404 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1073); Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz umowa o dofinansowanie projektu nr RPLD.10.01.00-10-D009/17-00. „Żłobek Kot w butach” zawarta między Instytucją Zarządzającą a NEW LOOK Paweł Dędek.
 4. Powyższe dokumenty znajdują się w Gorzkowicach przy ul. Zielonej 19
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018r.

1Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną

2 Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia nie są uznawani za „osoby pracujące” – o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego.

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za „zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku pracy, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy są pokrywane przez określony czas ze środków publicznych.

3Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich priorytetach inwestycyjnych

4Wzór umowy zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu, Gorzkowice, ul. Zielona 19.).

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *