PROJEKT – Przedszkole Kubusia Puchatka

PROJEKT – Przedszkole Kubusia Puchatka

Numer projektu: RPLD.11.01.01-10-B002/17-00

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

ADRES Przedszkole Kubusia Puchatka – Radomsko:
ul. Przedborska 57, 97-500 Radomsko

tel. 662-339-839

adres Facebook: https://www.facebook.com/przedszkolekubusiapuchatkaradomsko/

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

ADRES Przedszkole Kubusia Puchatka – Gorzkowice:

ul. Szkolna 1A, 97-350 Gorzkowice

tel. 662-339-839

adres Facebook: https://www.facebook.com/Przedszkole-Kubusia-Puchatka-Gorzkowice-2259577660943336/

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.08.2018 r. – 31.10.2019 r.

Wartość projektu: 1.158.996,00 zł
Dofinansowanie: 985.146,60 zł

OSOBA DO KONTAKTU:
Paweł Dędek tel. 510-04-24-82
e-mail:
pawel.dedek@googlemail.com

BIURO PROJEKTU:
ul. Zielona 19

97-350 Gorzkowice


CEL:

Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych w okresie realizacji projektu dla 50 dzieci (26 dziewczynek i 24 chłopców) w wieku przedszkolnym z terenu gm. i miasta Radomsko (25 dzieci 14dziewczynek i 11chłopców) oraz gm. Gorzkowice (25dzieci 12dziewczynek i 13 chłopców) poprzez powiększenie w Radomsku i utworzenie w Gorzkowicach, generowanie i funkcjonowanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Zakładając utworzenie nowych miejsc w ramach projektu. Wnioskodawca umożliwi objęcie większej liczby dzieci usługami edukacji przedszkolnej. Wysoka jakość edukacji zostanie zapewniona poprzez utworzenie nowych punktów przedszkolnych jak również doposażenie ich m.in. w meble, pomoce i sprzęt dydaktyczny oraz lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej przedszkola. W ten sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu RPO WŁ.