PROJEKT – Żłobek Kot w butach

PROJEKT – Żłobek Kot w butach

Numer projektu: RPLD.10.01.00-10-D009/17-00

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

ADRES Żłobka Kot w butach – Radomsko:
ul. Pułaskiego 11, 97-500 Radomsko

tel. 694-469-227

adres Facebook: https://www.facebook.com/zlobekkotwbutachradomsko/

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

Wartość projektu: 1.246.107,84 zł
Dofinansowanie: 1.133.907,84 zł

OSOBA DO KONTAKTU:
Paweł Dędek tel. 510-04-24-82
e-mail:
pawel.dedek@googlemail.com

BIURO PROJEKTU:
ul. Zielona 19

97-350 Gorzkowice


CEL:

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu do pracy dla 30 osób (29 Kobiet i 1 Mężczyzn) zamieszkałych w mieście i gminie Radomsko poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki w żłobku w Radomsku oraz zapewnienie wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo 12 osób (11 Kobiet i 1 Mężczyzny) w okresie od 01 czerwca 2018 do 31 maja 2020 roku.