Projekt Żłobek Reksia

PROJEKT – Żłobek Reksia

Numer projektu: RPLD.10.01.00-10-B005/17-00

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

ADRES Żłobka Reksia – Błaszki:
Borysławice 76, 98-235 Błaszki

tel. 538-405-356

e-mail: zlobekreksia@gmail.com

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/zlobekreksiablaszki/

ADRES Żłobka Reksia – Warta:

ul. Zachodnia 6, 98-290 Warta

tel. 538-405-356

e-mail: zlobekreksia@gmail.com

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/zlobekreksiawarta/

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

 

Wartość projektu: 1.127.573,04 zł
Dofinansowanie: 1.026.033,04 zł

 

OSOBA DO KONTAKTU:
Paweł Dędek tel. 510-04-24-82
e-mail:
pawel.dedek@googlemail.com

BIURO PROJEKTU:
ul. Zielona 19

97-350 Gorzkowice

CEL:

Celem głównym projektu jest wsparcie aktywizacji zawodowej grupy docelowej w gminie Błaszki 15 osób (14 Kobiet i 1 Mężczyzna) i w gminie Warta 15 osób (14 Kobiet i 1 Mężczyzna) poprzez powrót na rynek pracy przez 18 osób (18 Kobiet) oraz objęcie wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej 12 osób (10 Kobiet i 2 Mężczyzn) w okresie realizacji projektu od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Rodzaj wsparcia: Aktywizacja zawodowa grupy docelowej w gminie Błaszki oraz w gminie Warta poprzez powrót na rynek pracy oraz objęcie wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej w okresie realizacji projektu

Dokładna data – od 01.01.2018 do 31.12.2019

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30

Adres realizacji wsparcia:

Borysławice 76, Błaszki,

ul. Zachodnia 6, Warta.