Projekt Żłobek Rumcajsa

PROJEKT – Żłobek Rumcajsa

Numer projektu: RPLD.10.01.00-10-B004/17-00

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

ADRES Żłobka Rumcajsa – Widawa:
ul. Kiełczygłowskiej 24, 98-920 Widawa

tel. 882-132-124

e-mail: zlobekrumcajsa@gmail.com

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Rumcajsa-Widawa-1485033781603081/

ADRES Żłobka Rumcajsa – Rusiec:

ul. Koniecpolskiego 12, 97-438 Rusiec

tel. 882-132-124

e-mail: zlobekrumcajsa@gmail.com

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Rumcajsa-Rusiec-261788527921044/

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

 

Wartość projektu: 1.118.379,60 zł
Dofinansowanie: 1.017.629,60 zł

 

OSOBA DO KONTAKTU:
Paweł Dędek tel. 510-04-24-82
e-mail:
pawel.dedek@googlemail.com

BIURO PROJEKTU:
ul. Zielona 19

97-350 Gorzkowice

CEL:

Celem głównym projektu jest wsparcie aktywizacji zawodowej grupy docelowej w gminie Widawa 15 osób (14 Kobiet i 1 Mężczyzna) i w gminie Rusiec 15 Kobiet poprzez powrót na rynek pracy przez 20 osób (20 Kobiet) oraz objęcie wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej 10 osób (9 Kobiet i 1 Mężczyzn) w okresie realizacji projektu od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Rodzaj wsparcia: Aktywizacja zawodowa grupy docelowej w gminie Widawa oraz w gminie Rusiec poprzez powrót na rynek pracy oraz objęcie wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej w okresie realizacji projektu

Dokładna data – od 01.01.2018 do 31.12.2019

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30

Adres realizacji wsparcia:

ul. Kiełczygłowskiej 24, Widawa,

ul. Koniecpolskiego 12, Rusiec,