Żłobek Kaczora Donalda – Zelów

Nazwa Beneficjenta: New Look Paweł Dędek

PROJEKT – Żłobek Kaczora Donalda

Numer projektu: RPLD.10.01.00-10-C004/17-00

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

ADRES Żłobka Kaczora Donalda – Zelów:
ul. Żeromskiego 20, Zelów

tel. 882-143-214

e-mail: zlobekkaczordonald@gmail.com

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/zlobekkaczordonaldzelow/

ADRES Żłobka Kaczora Donalda – Pabianice
ul. Ossowskiego 22, Pabianice,

tel. 882-143-214

e-mail: zlobekkaczordonald@gmail.com

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/zlobekkaczordonaldpabianice/

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.03.2018 r. – 29.02.2020 r.

 

Wartość projektu: 1.603.910,28 zł
Dofinansowanie: 1.459.550,28 zł

 

OSOBA DO KONTAKTU:
Paweł Dędek tel. 510-04-24-82
e-mail:
 pawel.dedek@googlemail.com

BIURO PROJEKTU:
ul. Zielona 19

97-350 Gorzkowice

CEL:

Celem głównym projektu jest utworzenie 36 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Zelów 18(17Ki1M) i w mieście Pabianice 18(17Ki1M) oraz zapewnienie wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla 16os.(14Ki2M) przez co rodzice będą mogli powrócić na rynek pracy oraz podjąć zatrudnienie w okresie realizacji projektu od 01.03.2018 do 29.02.2020r. 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Rodzaj wsparcia: 

Aktywizacja zawodowa grupy docelowej w mieście/gminie Zelów oraz w mieście/gminie Pabianice poprzez powrót na rynek pracy oraz objęcie wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej w okresie realizacji projektu

Dokładna data

 – od 01.03.2018 do 29.02.2020

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30

Adres realizacji wsparcia:

ul. Żeromskiego 20, Zelów,

ul. Ossowskiego 22, Pabianice,