Nazwa Beneficjenta: New Look Paweł Dędek

PROJEKT – Żłobek Krasnoludek

Numer projektu: RPLD.10.01.00-10-A002/17-00

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

ADRES Żłobka Krasnoludek – Zduńska Wola:
ul. Juliusza 1, Zduńska Wola,

tel. 696-914-069

e-mail: zlobekkrasoludek7@gmail.com

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/zlobekkrasnoludekzdunskawola/

ADRES Żłobka Krasnoludek – Szadek:
ul. Glinianki 3, Szadek,

tel. 696-914-068

e-mail: zlobekkrasoludek7@gmail.com

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/zlobekkrasnoludekszadek/

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

 

Wartość projektu: 1.170.938,40 zł
Dofinansowanie: 1.065.488,40 zł

 

OSOBA DO KONTAKTU:
Paweł Dędek tel. 510-04-24-82
e-mail:
pawel.dedek@googlemail.com

BIURO PROJEKTU:
ul. Zielona 19

97-350 Gorzkowice


CEL:

Celem głównym projektu jest wsparcie aktywizacji zawodowej grupy docelowej w gminie Zduńska Wola 15 (14K i 1M) oraz gminie Szadek (14K i 1M) poprzez powrót na rynek pracy 10 osób (10K) oraz objęcie wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej 20 osób (18K i 2M) w okresie realizacji projektu od 01.12.2017 do 30.09.2019r

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Rodzaj wsparcia: Aktywizacja zawodowa grupy docelowej w gminie Zduńska Wola oraz w gminie Szadek poprzez powrót na rynek pracy oraz objęcie wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej w okresie realizacji projektu

Dokładna data – od 01.10.2017 do 30.09.2019

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30

Adres realizacji wsparcia:

ul. Juliusza 1, Zduńska Wola,

ul. Glinianki 3, Szadek,