Zamówienia Publiczne

Oferta Pracy - nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego/opiekuna ZAKOŃCZONE

Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego/opiekun

Miejsce pracy: Radomsko
Region: łódzkie
Liczba stanowisk: 4
Wymagania: Wymagamy doświadczenia min. 3 msc pracy z dziećmi, wykształcenia pedagogicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: pawel.dedek@akademiadziecka.com.pl

Oferta pracy ważna od  20.04.2017. Zakończona 15.05.2017r

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o dołączenie do CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Sysco Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.). Zostałem/am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych, oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Oferta Pracy - nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego/opiekuna ZAKOŃCZONE

Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego/opiekun

Miejsce pracy: Pajęczno
Region: łódzkie
Liczba stanowisk: 2

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: pawel.dedek@akademiadziecka.com.pl

Wymagania: Wymagamy doświadczenia min. 3 msc pracy z dziećmi, wykształcenia pedagogicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym

Oferta pracy ważna od  20.04.2017. Zakończona 15.05.2017r

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o dołączenie do CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Sysco Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.). Zostałem/am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych, oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Oferta Pracy - nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego/opiekuna ZAKOŃCZONE

Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego/opiekun

Miejsce pracy: Ręczno
Region: łódzkie
Liczba stanowisk: 2

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: pawel.dedek@akademiadziecka.com.pl

Wymagania: Wymagamy doświadczenia min. 3 msc pracy z dziećmi, wykształcenia pedagogicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym

Oferta pracy ważna od  20.04.2017. Zakończona 15.05.2017r

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o dołączenie do CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Sysco Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.). Zostałem/am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych, oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Usługi cateringowe dla Klubu dziecięcego w Pajęcznie - ZAKOŃCZONE

Termin składania ofert

do dnia 07-04-2017

Nazwa zamawiającego

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Numer ogłoszenia

1027581

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zapytanie ofertowe na dostawy usług cateringowych dla klubu dziecięcego w Pajecznie

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.04.2017 roku do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu do Głównego Biura Projektu (czynne w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00) lub na adres email Zamawiającego: pawel.dedek@gmail.com Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Oferty można dostarczyć na adres Głównego Biura Projektu (czynne w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00) tj. Zielona 19, 97-350 Gorzkowice lub na adres email Zamawiającego: pawel.dedek@gmail.com (decyduje data i godzina wpływu do Głównego Biura Projektu lub na adres email Zamawiającego).

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami. Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację (np. w razie podpisu nieczytelnego, opatrzyć go dodatkowo imienną pieczątką lub dopiskiem drukowanymi literami imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej na wskazany adres email Zamawiający wymaga aby przesłano skan oferty przygotowanej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przekazania papierowej wersji oryginału złożonej oferty przy podpisywaniu umowy w celu weryfikacji jej zgodności z wysłanym skanem i jej zarchiwizowania w dokumentacji projektowej.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem: „Oferta dot. zapytania ofertowego Klub dziecięcy Pajęczno”.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę usługi cateringowej – wyżywienia dla uczestników projektu pt. „Klub dziecięcy Pajęczno” dotyczy wyżywienia
15 dzieci w wieku 1-3 lata. Wyżywienie ma obejmować śniadanie, obiad, podwieczorek. 6930 osobo dni.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pajęczański Miejscowość: Pajeczno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi cateringowej – wyżywienia dla15dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego w Pajęcznie zgodnie ze szczegółowym zakresem opisanym w zapytaniu ofertowym.

Objęte zamówieniem usługi będą realizowane w ramach projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie usługi cateringowej wyżywienia dla dzieci do lat 3 zgłoszonych przez Zamawiającego na minimalnych warunkach określonych poniżej: .

– śniadanie
– obiad obejmujący min. dwa dania (zupę, drugie danie) oraz napój przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w maksymalnej cenie rynkowej określonej przez Instytucję Zarządzającą.
– podwieczorek
– zapewnienie różnorodności wyżywienia w tym na prośbę Zamawiającego również posiłki odpowiadające diecie bezglutenowej, wegetariańskie.
– kaloryczność wszystkich posiłków dla grupy wiekowej 1-3 lata nie mniejsza niż 800 kacl.

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące wymogi:

– Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia obowiązkowej klauzuli społecznej o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp (wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy – Kodeks pracy).

– Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników o których mowa art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8-9 pzp – usługa cateringowa musi być świadczona w sposób zapewniający jej dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych

Ponadto w związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do:
a. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
b. przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.),
c. dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,
d. kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
e. zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.

Przewidywana ilość zamówień w ramach usługi cateringowej – wyżywienia dla uczestników 6930 osobodni ( przy 15 dzieciach) w terminach określonych w pkt VI Termin realizacji umowy. Ostateczna liczba usług może ulec zmianie w zależności od procesu rekrutacji.

Czynności, do których zrealizowania zobowiązany będzie Wykonawca, obejmują:
1) Świadczenie usługi cateringowej – wyżywienia dla dzieci w wieku 1-3 lat zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w zawartej przez strony umowie.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od 1-05-2017 do 28-02-2019

Terminy wykonania usług będą ustalane sukcesywnie w toku rekrutacji uczestników nie później niż na 1 dzień przed terminem wykonania usługi. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, jak również zmiany liczebności osób korzystających z usług cateringowych, w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników projektu.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
– posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie,

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie,

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone

Potencjał techniczny

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w przypadku świadczenia usługi cateringowej – wyżywienia uczestników w zakresie obiadu w miejscu innym niż sale zamawiającego dysponował również obiektem w wymaganej lokalizacji umożliwiającym wykonanie usługi cateringowej – wyżywienie uczestników w zakresie obiadu zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w przypadku świadczenia usługi cateringowej – wyżywienia uczestników w zakresie obiadu w miejscu innym niż sale zamawiającego dysponował również obiektem w wymaganej lokalizacji umożliwiającym wykonanie usługi cateringowej – wyżywienie uczestników w zakresie obiadu zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie,

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Dodatkowe warunki

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą oraz przypadki zmiany umowy zawartej z Wykonawcą

1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą:
1) przedmiot umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania ofertowego;
2) termin realizacji umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania ofertowego;
3) zapłata wynagrodzenia w częściach – w miarę świadczenia usług – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być wydłużony w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy dofinansowania z Instytucji Zarządzającej, a także w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów;
4) odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz za popełnienie czynu niedozwolonego w oparciu o kary umowne oraz na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
5) możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. z ważnych przyczyn oraz w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
6) spełnianie wymogów określonych w niniejszym zapytaniu dot. aspektów społecznych, w szczególności w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę spełniania kryterium oceny ofert obejmującego klauzulę społeczną – obowiązek poddania się kontroli jego spełniania oraz karę umowną w przypadku wykrycia braku spełnienia tego kryterium .

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach wskazanych w Wytycznych, tj.:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich treści.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług cateringowych w zakresie zapewnienia wyżywienia dla uczestników na terenie województwa łódzkiego określonych w niniejszym zapytaniu. W szczególności Zamawiający przewiduje taką możliwość w przypadku wygenerowania oszczędności w ramach projektu lub innych zmian w projekcie, które mu to umożliwią. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na analogicznych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 85%,
B. klauzula społeczna – waga 15%

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę

A – Cena oferty

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia, tj. wykonanie usługi cateringowej – wyżywienia dla dzieci z klubu dzieciecego w województwie łódzkim.

Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.

B – klauzula społeczna

Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

Wykluczenia

Wybór Wykonawcy oraz przesłanki wykluczenia lub odrzucenia oferty

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub w przypadku którego zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe określone w zapytaniu ofertowym.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami aktów określonych w pkt III.5 zapytania ofertowego;
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

3a W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
– wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie

4. Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

5. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy (unieważnienia postępowania), jeżeli:
1) nie wpłynie żadna ważna oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego;
2) cena zawarta w najkorzystniejszej ofercie będzie wyższa od kwoty środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej umowy.

Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zamawiający wskazuje, że:
1) osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Paweł Dędek;
2) osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy są Katarzyna Librowska i Paweł Dędek
4. W celu wykazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 pzp (Ze względu na ograniczenie liczby znaków szczegółowe przesłanki zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym).

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Klub dziecięcy w Pajęcznie

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B001/16-00
Usługi cateringowe dla Klubu dziecięcego w Ręcznie - ZAKOŃCZONE

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-04-2017

Nazwa zamawiającego

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Numer ogłoszenia

1027512

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dostawa usługi cateringowej dla klubu dziecięcego w gminie Ręczno

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.04.2017 roku do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu do Głównego Biura Projektu (czynne w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00) lub na adres email Zamawiającego: pawel.dedek@gmail.com Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Oferty można dostarczyć na adres Głównego Biura Projektu (czynne w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00) tj. Zielona 19, 97-350 Gorzkowice lub na adres email Zamawiającego: pawel.dedek@gmail.com (decyduje data i godzina wpływu do Głównego Biura Projektu lub na adres email Zamawiającego).

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami. Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację (np. w razie podpisu nieczytelnego, opatrzyć go dodatkowo imienną pieczątką lub dopiskiem drukowanymi literami imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej na wskazany adres email Zamawiający wymaga aby przesłano skan oferty przygotowanej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przekazania papierowej wersji oryginału złożonej oferty przy podpisywaniu umowy w celu weryfikacji jej zgodności z wysłanym skanem i jej zarchiwizowania w dokumentacji projektowej.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem: „Oferta dot. zapytania ofertowego Klub dziecięcy Ręczno”.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę usługi cateringowej – wyżywienia dla uczestników projektu pt. „Klub dziecięcy Ręczno” dotyczy wyżywienia
15 dzieci w wieku 1-3 lata. Wyżywienie ma obejmować śniadanie, obiad, podwieczorek. 6930 osobo dni.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: piotrkowski Miejscowość: Ręczno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi cateringowej – wyżywienia dla15 dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego w Ręcznie zgodnie ze szczegółowym zakresem opisanym w zapytaniu ofertowym.

Objęte zamówieniem usługi będą realizowane w ramach projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie usługi cateringowej wyżywienia dla dzieci do lat 3 zgłoszonych przez Zamawiającego na minimalnych warunkach określonych poniżej: .

– śniadanie
– obiad obejmujący min. dwa dania (zupę, drugie danie) oraz napój przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w maksymalnej cenie rynkowej określonej przez Instytucję Zarządzającą.
– podwieczorek
– zapewnienie różnorodności wyżywienia w tym na prośbę Zamawiającego również posiłki odpowiadające diecie bezglutenowej, wegetariańskie.
– kaloryczność wszystkich posiłków dla grupy wiekowej 1-3 lata nie mniejsza niż 800 kacl.

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące wymogi:

– Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia obowiązkowej klauzuli społecznej o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp (wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy – Kodeks pracy).

– Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników o których mowa art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8-9 pzp – usługa cateringowa musi być świadczona w sposób zapewniający jej dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych

Ponadto w związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do:
a. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
b. przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.),
c. dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,
d. kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
e. zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.

Przewidywana ilość zamówień w ramach usługi cateringowej – wyżywienia dla uczestników 6930 osobodni ( przy 15 dzieciach) w terminach określonych w pkt VI Termin realizacji umowy. Ostateczna liczba usług może ulec zmianie w zależności od procesu rekrutacji.

Czynności, do których zrealizowania zobowiązany będzie Wykonawca, obejmują:
1) Świadczenie usługi cateringowej – wyżywienia dla dzieci w wieku 1-3 lat zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego zostaną określone w zawartej przez strony umowie.

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od 1-05-2017 do 28-02-2019

Terminy wykonania usług będą ustalane sukcesywnie w toku rekrutacji uczestników nie później niż na 1 dzień przed terminem wykonania usługi. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, jak również zmiany liczebności osób korzystających z usług cateringowych, w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
– posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie,

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Wiedza i doświadczenie

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie,

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Potencjał techniczny

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w przypadku świadczenia usługi cateringowej – wyżywienia uczestników w zakresie obiadu w miejscu innym niż sale zamawiającego dysponował również obiektem w wymaganej lokalizacji umożliwiającym wykonanie usługi cateringowej – wyżywienie uczestników w zakresie obiadu zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w przypadku świadczenia usługi cateringowej – wyżywienia uczestników w zakresie obiadu w miejscu innym niż sale zamawiającego dysponował również obiektem w wymaganej lokalizacji umożliwiającym wykonanie usługi cateringowej – wyżywienie uczestników w zakresie obiadu zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie,

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Dodatkowe warunki

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą oraz przypadki zmiany umowy zawartej z Wykonawcą

1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą:
1) przedmiot umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania ofertowego;
2) termin realizacji umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania ofertowego;
3) zapłata wynagrodzenia w częściach – w miarę świadczenia usług – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być wydłużony w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy dofinansowania z Instytucji Zarządzającej, a także w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów;
4) odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz za popełnienie czynu niedozwolonego w oparciu o kary umowne oraz na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
5) możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. z ważnych przyczyn oraz w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
6) spełnianie wymogów określonych w niniejszym zapytaniu dot. aspektów społecznych, w szczególności w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę spełniania kryterium oceny ofert obejmującego klauzulę społeczną – obowiązek poddania się kontroli jego spełniania oraz karę umowną w przypadku wykrycia braku spełnienia tego kryterium .

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach wskazanych w Wytycznych, tj.:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich treści.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług cateringowych w zakresie zapewnienia wyżywienia dla uczestników na terenie województwa łódzkiego określonych w niniejszym zapytaniu. W szczególności Zamawiający przewiduje taką możliwość w przypadku wygenerowania oszczędności w ramach projektu lub innych zmian w projekcie, które mu to umożliwią. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na analogicznych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 85%,
B. klauzula społeczna – waga 15%

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę

A – Cena oferty

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia, tj. wykonanie usługi cateringowej – wyżywienia dla dzieci z klubu dziecięcego w województwie łódzkim.

Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.

B – klauzula społeczna

Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Wykluczenia

Wybór Wykonawcy oraz przesłanki wykluczenia lub odrzucenia oferty

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub w przypadku którego zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe określone w zapytaniu ofertowym.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami aktów określonych w pkt III.5 zapytania ofertowego;
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

3a W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
– wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie

4. Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

5. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy (unieważnienia postępowania), jeżeli:
1) nie wpłynie żadna ważna oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego;
2) cena zawarta w najkorzystniejszej ofercie będzie wyższa od kwoty środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej umowy.

Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zamawiający wskazuje, że:
1) osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Paweł Dędek;
2) osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy są Katarzyna Librowska i Paweł Dędek
4. W celu wykazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 pzp (Ze względu na ograniczenie liczby znaków szczegółowe przesłanki zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym).

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Klub dziecięcy w Gminie Ręczno

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B002/16-00
Usługi cateringowe dla Klubu dziecięcego w mieście Radomsko

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-04-2017

Nazwa zamawiającego

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Numer ogłoszenia

1027614

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.04.2017 roku do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu do Głównego Biura Projektu (czynne w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00) lub na adres email Zamawiającego: pawel.dedek@gmail.com Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Oferty można dostarczyć na adres Głównego Biura Projektu (czynne w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00) tj. Zielona 19, 97-350 Gorzkowice lub na adres email Zamawiającego: pawel.dedek@gmail.com (decyduje data i godzina wpływu do Głównego Biura Projektu lub na adres email Zamawiającego).

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami. Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację (np. w razie podpisu nieczytelnego, opatrzyć go dodatkowo imienną pieczątką lub dopiskiem drukowanymi literami imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji). W przypadku składania oferty w formie elektronicznej na wskazany adres email Zamawiający wymaga aby przesłano skan oferty przygotowanej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przekazania papierowej wersji oryginału złożonej oferty przy podpisywaniu umowy w celu weryfikacji jej zgodności z wysłanym skanem i jej zarchiwizowania w dokumentacji projektowej.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem: „Oferta dot. zapytania ofertowego Klub dziecięcy w Radomsku”.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę usługi cateringowej – wyżywienia dla uczestników projektu pt. „Klub dziecięcy w Radomsku” dotyczy wyżywienia
30 dzieci w wieku 1-3 lata. Wyżywienie ma obejmować śniadanie, obiad, podwieczorek. 13860 osobodni.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Radomsko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi cateringowej – wyżywienia dla 30 dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego w Radomsku zgodnie ze szczegółowym zakresem opisanym w zapytaniu ofertowym.

Objęte zamówieniem usługi będą realizowane w ramach projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
Wykonanie usługi cateringowej wyżywienia dla dzieci do lat 3 zgłoszonych przez Zamawiającego na minimalnych warunkach określonych poniżej: .

– śniadanie
– obiad obejmujący min. dwa dania (zupę, drugie danie) oraz napój przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w maksymalnej cenie rynkowej określonej przez Instytucję Zarządzającą.
– podwieczorek
– zapewnienie różnorodności wyżywienia w tym na prośbę Zamawiającego również posiłki odpowiadające diecie bezglutenowej, wegetariańskie.
– kaloryczność wszystkich posiłków dla grupy wiekowej 1-3 lata nie mniejsza niż 800 kacl.

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące wymogi:

– Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia obowiązkowej klauzuli społecznej o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp (wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy – Kodeks pracy).

– Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników o których mowa art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8-9 pzp – usługa cateringowa musi być świadczona w sposób zapewniający jej dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych

Ponadto w związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do:
a. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych,
b. przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.),
c. dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,
d. kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
e. zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.

Przewidywana ilość zamówień w ramach usługi cateringowej – wyżywienia dla uczestników 6930 osobodni ( przy 15 dzieciach) w terminach określonych w pkt VI Termin realizacji umowy. Ostateczna liczba usług może ulec zmianie w zależności od procesu rekrutacji.

Czynności, do których zrealizowania zobowiązany będzie Wykonawca, obejmują:
1) Świadczenie usługi cateringowej – wyżywienia dla dzieci w wieku 1-3 lat zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od 1-05-2017 do 28-02-2019

Terminy wykonania usług będą ustalane sukcesywnie w toku rekrutacji uczestników nie później niż na 1 dzień przed terminem wykonania usługi. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, jak również zmiany liczebności osób korzystających z usług cateringowych, w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
– posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie,

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Wiedza i doświadczenie

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie,

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Potencjał techniczny

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w przypadku świadczenia usługi cateringowej – wyżywienia uczestników w zakresie obiadu w miejscu innym niż sale zamawiającego dysponował również obiektem w wymaganej lokalizacji umożliwiającym wykonanie usługi cateringowej – wyżywienie uczestników w zakresie obiadu zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w przypadku świadczenia usługi cateringowej – wyżywienia uczestników w zakresie obiadu w miejscu innym niż sale zamawiającego dysponował również obiektem w wymaganej lokalizacji umożliwiającym wykonanie usługi cateringowej – wyżywienie uczestników w zakresie obiadu zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie,

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Dodatkowe warunki

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą oraz przypadki zmiany umowy zawartej z Wykonawcą

1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą:
1) przedmiot umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania ofertowego;
2) termin realizacji umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania ofertowego;
3) zapłata wynagrodzenia w częściach – w miarę świadczenia usług – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być wydłużony w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy dofinansowania z Instytucji Zarządzającej, a także w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów;
4) odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz za popełnienie czynu niedozwolonego w oparciu o kary umowne oraz na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
5) możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. z ważnych przyczyn oraz w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
6) spełnianie wymogów określonych w niniejszym zapytaniu dot. aspektów społecznych, w szczególności w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę spełniania kryterium oceny ofert obejmującego klauzulę społeczną – obowiązek poddania się kontroli jego spełniania oraz karę umowną w przypadku wykrycia braku spełnienia tego kryterium .

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach wskazanych w Wytycznych, tj.:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich treści.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług cateringowych w zakresie zapewnienia wyżywienia dla uczestników na terenie województwa łódzkiego określonych w niniejszym zapytaniu. W szczególności Zamawiający przewiduje taką możliwość w przypadku wygenerowania oszczędności w ramach projektu lub innych zmian w projekcie, które mu to umożliwią. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na analogicznych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 85%,
B. klauzula społeczna – waga 15%

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę

A – Cena oferty

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia, tj. wykonanie usługi cateringowej – wyżywienia dla dzieci z klubu dziecięcego w województwie łódzkim.

Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.

B – klauzula społeczna

Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Wykluczenia

Wybór Wykonawcy oraz przesłanki wykluczenia lub odrzucenia oferty

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub w przypadku którego zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe określone w zapytaniu ofertowym.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami aktów określonych w pkt III.5 zapytania ofertowego;
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

3a W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
– wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie

4. Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

5. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy (unieważnienia postępowania), jeżeli:
1) nie wpłynie żadna ważna oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego;
2) cena zawarta w najkorzystniejszej ofercie będzie wyższa od kwoty środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej umowy.

Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zamawiający wskazuje, że:
1) osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Paweł Dędek;
2) osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy są Katarzyna Librowska i Paweł Dędek
4. W celu wykazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 pzp (Ze względu na ograniczenie liczby znaków szczegółowe przesłanki zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym).

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Klub dziecięcy w mieście Radomsko

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B003/16-00
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac adaptacyjno-remontowych -Klub dzięciecy Radomsko

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2017

Nazwa zamawiającego

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Numer ogłoszenia

1028393

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe „Klub dziecięcy Radomsko”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice

W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 19.04.2017 roku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu, montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, ułożenie wykładziny w pomieszczeniach.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Radomsko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu Klubu dziecięcego, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu klubu dziecięcego, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu, montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, ułożenie wykładziny w pomieszczeniach.
Szczegółowy zakres prac:
Demontażu wykładzin, płytek, posadzki oraz wykładzin pow. 200 m2
Demontaż ościeżnic wraz z drzwiami 4 szt.
Demontaż ścian działowych (cegła) 4 sztuk
Wyrównanie tynku
Wyrównanie podłóg wylewki samopoziomujące 150 m2
Montaż ścianek działowych (płyta gipsowo-kartonowa) 6 sztuk
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej; rozprowadzenie wody i odpływów do 8 punktów wodnych.

Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami (na ściany do wysokości 2 m w pomieszczeniach higienicz-sanit) na powierzchni 160 m2

Zakup i montaż wykładzin posiadających atest (zgodnie z rozp MPiPS) na powierzchni 80 m2

Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów na powierzchni 600 m2

Zakup osłon na grzejniki ilość sztuk 4

Zakup i montaż rolet na okna ilość sztuk (szer.1,2m, wys. 2,0 m) 6
Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych wraz z ościeżnicami sztuk 4
Zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej sztuk 1
Zakup oświetlenia sztuk 4
Zakup brodzika z kabiną i baterią odpływową sztuk 1
Zakup umywalek dla dzieci
Zakup umywalki dużej dostosowanej do dorosłych sztuk 1
Zakup zestawu ustępowego dla dorosłych sztuk 1
Zakup ogrodzenia do placu zabaw ( ogrodzenie modułowe lub siatka ) 25 m
Zakup desek, legarów i wkrętów do utworzenia tarasu w ogrodzie dostoswanego do potrzeb utworzenia placu zabaw.
Zakup i montaż sufitu podwieszanego – powierzchnia 160 m2
Zakup montaż budowa ścian działowych z płyty gk – powierzchnia 120 m2

Zakup i montaż osłon na grzejniki osłaniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym sztuk 7
Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru
Wykonanie wywóz odpadów poremontowych
Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do wykonania niniejszego zamówienia

Kod CPV

45400000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

składanie ofert do dnia 19.04.2017, rozstrzygnięcie 20.04.2017, realizacja zamówienia do 29.04.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

A). o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniże warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania
– posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
– posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
– dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – czyli nie są osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
B). ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu konkursowym dokonana zostanie w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia złożone w ramach niniejszego postępowania
C). Oferty Oferentów, którzy nie spełnią łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie

Wiedza i doświadczenie

posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia

Potencjał techniczny

posiadanie niezbędnego potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymogów w tym zakresie,

W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.

Dodatkowe warunki

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą oraz przypadki zmiany umowy zawartej z Wykonawcą

1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą:
1) przedmiot umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania ofertowego;
2) termin realizacji umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania ofertowego;
3) zapłata wynagrodzenia w częściach – w miarę świadczenia usług – w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być wydłużony w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy dofinansowania z Instytucji Zarządzającej, a także w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz odbioru robót w postaci protokołu zdawczo odbiorczego.
4) odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz za popełnienie czynu niedozwolonego w oparciu o kary umowne oraz na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
5) możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. z ważnych przyczyn oraz w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
6) spełnianie wymogów określonych w niniejszym zapytaniu dot. aspektów społecznych, w szczególności w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę spełniania kryterium oceny ofert obejmującego klauzulę społeczną – obowiązek poddania się kontroli jego spełniania oraz karę umowną w przypadku wykrycia braku spełnienia tego kryterium .

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach wskazanych w Wytycznych, tj.:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich treści.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 85%,
B. klauzula społeczna – waga 15%

2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę

A – Cena oferty

Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie całego zlecenia, tj. wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w Klubie dziecięcym w Radomsku –
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.

B – klauzula społeczna

Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych) kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość proporcjonalna do wagi kryterium).

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę punktów.

Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym.

Wykluczenia

Wybór Wykonawcy oraz przesłanki wykluczenia lub odrzucenia oferty

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub w przypadku którego zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe określone w zapytaniu ofertowym.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami aktów określonych w pkt III.5 zapytania ofertowego;
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

3a W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
– wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie

4. Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

5. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy (unieważnienia postępowania), jeżeli:
1) nie wpłynie żadna ważna oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego;
2) cena zawarta w najkorzystniejszej ofercie będzie wyższa od kwoty środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej umowy.

Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zamawiający wskazuje, że:
1) osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Paweł Dędek;
2) osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy są Katarzyna Librowska i Paweł Dędek
4. W celu wykazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 pzp (Ze względu na ograniczenie liczby znaków szczegółowe przesłanki zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym).

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Klub dziecięcy w mieście Radomsko

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B003/16-00
Oferta Pracy - Koordynator Projektów EFS (ZAKOŃCZONE)

Koordynator Projektów EFS

Miejsce pracy: Gorzkowice
Region: łódzkie
Opis stanowiska:
 • nadzór i kontrola nad poszczególnymi etapami projektu dofinansowanego z EFS
 • weryfikacja zgodności prowadzonych działań z umową o dofinansowanie oraz wytycznymi
 • współpraca z członkami zespołu projektowego
 • osiągnięcie wyznaczonych celów w określonym czasie
 • nadzór nad prawidłowością wydatkowania budżetu
 • sprawozdawczość merytoryczna i finansowa
 • wykonywanie innych niezbędnych zadań zleconych przez kadrę zarządzającą

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie w zakresie zarządzania projektami z EFS
 • doświadczenie z zakresu koordynacji i rozliczania projektów unijnych w szczególności projekty przeznaczone dla osób bezrobotnych (POKL VI-IX, POWER, RPO, NEET)
 • znajomość zagadnień związanych z finansowaniem projektów unijnych
 • wykształcenie wyższe
 • biegła obsługa programów MS Office
 • doskonała organizacja pracy
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • zaangażowanie i dyspozycyjność
Oferujemy:
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w młodym zespole
 • formę współpracy ustaloną według indywidualnych preferencji
 • współpracę z zespołem doświadczonych specjalistów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: pawel.dedek@akademiadziecka.com.pl

Oferta pracy ważna przez 7 dni od dzisiaj (31.03.2017 do 07.04.2017r)

 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o dołączenie do CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Sysco Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.). Zostałem/am poinformowany/-a o dobrowolności podania danych osobowych, oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Wynajem Lokalu pod Klub dziecięcy w Pajęcznie (ZAKOŃCZONE)

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-03-2017

Nazwa zamawiającego

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Numer ogłoszenia

1026791

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: pawel.dedek@gmail.com
Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji projektu, klubu dziecięcego umiejscowionego na terenie Pajęczna
Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

• Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);

• Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami ppoż.

• Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
• Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
• Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;

• Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
• Możliwość dostępu 24h/7dni.
• Lokalizacji budynku min. 100 m2 na terenie miasta Pajęczna
• Lokalizacja placu zabaw 25 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie klub dziecięcy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pajęczański Miejscowość: Pajęczno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań klubu dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie miasta Pajęczna.

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Klubu Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie miasta Pajęczna.

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni klubu dziecięcego wraz z placem zabaw od Oferenta w
latach:
01.04.2017 do 28.02.2019 r. powierzchnia min. 100 m2
01.04.2017 do 28.02.2019 r powierzchnia 25 m2 plac zabaw dla dzieci

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
– Termin ważności oferty : min. 7 dni liczone od daty ogłoszenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎𝑤𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒∗100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Klub dziecięcy w Pajęcznie

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B001/16-00
Wynajem lokalu pod Klub dziecięcy w mieście Radomsko

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-03-2017

Nazwa zamawiającego

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Numer ogłoszenia

1026799

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: pawel.dedek@gmail.com
Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji projektu, klubu dziecięcego umiejscowionego na terenie miasta Radomska.
Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

• Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);

• Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami ppoż.

• Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
• Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
• Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;

• Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
• Możliwość dostępu 24h/7dni.
• Lokalizacji budynku min. 200 m2 na terenie miasta Radomska
• Lokalizacja placu zabaw 25 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie klub dziecięcy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: radomszczański Miejscowość: Radomsko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań klubu dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie miasta Radomska

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Klubu Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie miasta Radomska.

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni klubu dziecięcego wraz z placem zabaw od Oferenta w
latach:
01.04.2017 do 28.02.2019 r. powierzchnia min. 200 m2
01.04.2017 do 28.02.2019 r powierzchnia 25 m2 plac zabaw dla dzieci

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
– Termin ważności oferty : min. 7 dni liczone od daty ogłoszenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎𝑤𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒∗100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Klub dziecięcy w mieście Radomsko

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B003/16-00
Wynajem lokalu pod Klub dziecięcy w Gminie Ręczno (ZAKOŃCZONE)

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-03-2017

Nazwa zamawiającego

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Numer ogłoszenia

1026795

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: pawel.dedek@gmail.com Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji projektu, klubu dziecięcego umiejscowionego na terenie gminy Ręczno.
Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

• Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);

• Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami ppoż.

• Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
• Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
• Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;

• Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
• Możliwość dostępu 24h/7dni.
• Lokalizacji budynku min. 120 m2 na terenie gminy Ręczno.
• Lokalizacja placu zabaw 25 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie klub dziecięcy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: piotrkowski Miejscowość: Ręczno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań klubu dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gminy Ręczno.

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Klubu Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gminy Ręczno.

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni klubu dziecięcego wraz z placem zabaw od Oferenta w
latach:
01.04.2017 do 28.02.2019 r. powierzchnia 120 m2
01.04.2017 do 28.02.2019 r powierzchnia 25 m2 plac zabaw dla dzieci

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
– Termin ważności oferty : min. 7 dni liczone od daty ogłoszenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎𝑤𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒∗100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Klub dziecięcy w Gminie Ręczno

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B002/16-00
Ogłoszenie ws. poszukiwania lokalu w gminie Błaszki (ZAKOŃCZONE)
Termin składania ofert

Od 19.VI.2017 do 27.VII.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Gorzkowice 97-350 , ul Zielona 19. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gminy Błaszki w powiecie sieradzkim

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie gminy Błaszki w powiecie sieradzkim o pow. nie mniejszej niż 156 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 20 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gminy Błaszki w powiecie sieradzkim

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gminy Błaszki w powiecie sieradzkim

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Reksio wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2019 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 1.04.2018 w celu dostosowania lokalu.

Najem będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Reksio” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

New Look Paweł Dędek

Ogłoszenie ws. poszukiwania lokalu w Brzezinach (ZAKOŃCZONE)
Termin składania ofert

Od 14.VIII.2017 do 22.VIII.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Gorzkowice 97-350 , ul Zielona 19. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gm. Brzeziny w powiecie brzezińskim

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie Brzeziny w powiecie brzezińskim o pow. nie mniejszej niż 275 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 20 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie Brzeziny w powiecie brzezińskim

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie Brzeziny w powiecie brzezińskim

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Akademii Myszki Miki wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.03.2018 do 29.02.2020 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 1.03.2018 w celu dostosowania lokalu.

Najem będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Akademii Myszki Miki” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

New Look Paweł Dędek

Ogłoszenie ws. poszukiwania lokalu w Dobroniu (ZAKOŃCZONE)
Termin składania ofert

Od 8.V.2017 do 16.V.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Gorzkowice 97-350 , ul Zielona 19. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gm. Dobroń w powiecie pabianickim

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie gm. Dobroń w powiecie pabianickim o pow. nie mniejszej niż 80 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 30 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm. Dobroń w powiecie pabianickim

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm. Dobroń w powiecie pabianickim wschodnim

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Królewna Śnieżka wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.03.2018 do 30.09.2019 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 30.09.2019 w celu dostosowania lokalu.

Najem będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Królewna Śnieżka” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

New Look Paweł Dędek

Ogłoszenie ws. poszukiwania lokalu w gm. Gorzkowice (ZAKOŃCZONE)
Termin składania ofert

Od 14.VIII.2017 do 22.VIII.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Gorzkowice 97-350 , ul Zielona 19. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gm. Gorzkowice w powiecie piotrkowskim

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie Gorzkowice w powiecie piotrkowskim o pow. nie mniejszej niż 215 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 50 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie Gorzkowice w powiecie piotrkowskim

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie Gorzkowice w powiecie piotrkowskim

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Akademii Myszki Miki wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.03.2018 do 29.02.2020 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 1.03.2018 w celu dostosowania lokalu.

Najem będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Akademii Myszki Miki” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

New Look Paweł Dędek

Ogłoszenie ws. poszukiwania lokalu w Pabianicach (ZAKOŃCZONE)
Termin składania ofert

Od 14.VIII.2017 do 22.VIII.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Gorzkowice 97-350 , ul Zielona 19. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie Pabianic w powiecie pabianickim

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie Pabianic w powiecie pabianickim o pow. nie mniejszej niż 215 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 50 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie Pabianic w powiecie pabianickim

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie Pabianic w powiecie pabianickim

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Kaczora Donalda wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.03.2018 do 29.02.2020 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 1.03.2018 w celu dostosowania lokalu.

Najem będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Kaczora Donalda” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

New Look Paweł Dędek

Ogłoszenie ws. poszukiwania lokalu w gminie Rusiec (ZAKOŃCZONE)
Termin składania ofert

Od 19.VI.2017 do 27.VII.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Gorzkowice 97-350 , ul Zielona 19. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gminy Rusiec w powiecie bełchatowskim

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie gminy Rusiec w powiecie bełchatowskim o pow. nie mniejszej niż 151 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 20 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gminy Rusiec w powiecie bełchatowskim

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gminy Rusiec w powiecie bełchatowskim

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Rumcajs wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2019 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 1.04.2018 w celu dostosowania lokalu.

Najem będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Rumcajs” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

New Look Paweł Dędek

Ogłoszenie ws. poszukiwania lokalu w gm. Szadek (ZAKOŃCZONE)
Termin składania ofert

Od 8.V.2017 do 16.V.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Gorzkowice 97-350 , ul Zielona 19. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gm. Szadek w powiecie zduńskowolskim.

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie gm. Szadek w powiecie zduńskowolskim o pow. nie mniejszej niż 80 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 30 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm. Szadek w powiecie zduńskowolskim.

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm. Szadek w powiecie zduńskowolskim.

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Krasnoludek wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.03.2018 do 30.09.2019 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 30.09.2019 w celu dostosowania lokalu.

Najem będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Krasnoludek” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

New Look Paweł Dędek

Ogłoszenie ws. poszukiwania lokalu w Tuszynie (ZAKOŃCZONE)
Termin składania ofert

Od 8.V.2017 do 16.V.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Gorzkowice 97-350 , ul Zielona 19. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gm. Tuszyn , mieście Tuszyn w powiecie łódzkim wschodnim

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie Tuszyn , mieście Tuszyn w powiecie łódzkim wschodnim o pow. nie mniejszej niż 80 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 30 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm.Tuszyn , mieście Tuszyn w powiecie łódzkim wschodnim

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gm .Tuszyn , mieście Tuszyn w powiecie łódzkim wschodnim

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Królewna Śnieżka wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.03.2018 do 30.09.2019 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 30.09.2019 w celu dostosowania lokalu.

Najem będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Królewna Śnieżka” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

New Look Paweł Dędek

Ogłoszenie ws. poszukiwania lokalu w gminie Warta (ZAKOŃCZONE)
Termin składania ofert

Od 19.VI.2017 do 27.VII.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Gorzkowice 97-350 , ul Zielona 19. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gminy Warta w powiecie sieradzkim

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie gminy Warta w powiecie sieradzkim o pow. nie mniejszej niż 156 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 20 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gminy Warta w powiecie sieradzkim

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gminy Warta w powiecie sieradzkim

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Reksio wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2019 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 1.04.2018 w celu dostosowania lokalu.

Najem będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Reksio” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

New Look Paweł Dędek

Ogłoszenie ws. poszukiwania lokalu w gminie Widawa (ZAKOŃCZONE)
Termin składania ofert

Od 19.VI.2017 do 27.VI.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Gorzkowice 97-350 , ul Zielona 19. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gminy Widawa w powiecie łaskim

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie gminy Widawa w powiecie łaskim o pow. nie mniejszej niż 151 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 20 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie Widawa w powiecie łaskim

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gminy Widawa w powiecie łaskim

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Rumcajs wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.04.2018 do 31.12.2019 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 1.04.2018 w celu dostosowania lokalu.

Najem będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Rumcajs” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

New Look Paweł Dędek

Ogłoszenie ws. poszukiwania lokalu w Zduńskiej Woli (ZAKOŃCZONE)
Termin składania ofert

Od 8.V.2017 do 16.V.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Gorzkowice 97-350 , ul Zielona 19. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie Zduńskiej Woli w powiecie zduńskowolskim.

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie Zduńskiej Woli w powiecie zduńskowolskim. o pow. nie mniejszej niż 80 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 30 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie Zduńskiej Woli w powiecie zduńskowolskim.

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie Zduńskiej Woli w powiecie zduńskowolskim.

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Krasnoludek wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.03.2018 do 30.09.2019 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 30.09.2019 w celu dostosowania lokalu.

Najem będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Krasnoludek” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

New Look Paweł Dędek

Ogłoszenie ws. poszukiwania lokalu w gminie Zelów mieście Zelów (ZAKOŃCZONE)
Termin składania ofert

Od 14.VIII.2017 do 22.VIII.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostarczona na adres: Gorzkowice 97-350 , ul Zielona 19. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dendek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wynajem powierzchni użytkowej w celu realizacji Żłobka dziecięcego umiejscowionego na terenie gminy Zelów miasta Zelowa w powiecie bełchatowskim

Pomieszczenia muszą być zgodne ze standardami i przepisami zawartymi:

 • Ustawa z dnia 4 .02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011r Nr 45, poz 235 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 • Drogi ewakuacyjne wyjścia, dojścia powinny zostać oznakowane zgodnie z przepisami p.poż.
 • Min. 2 przyłącza wodno-kanalizacyjne.
 • Sieć telefoniczna i informatyczna ma być przystosowana do potrzeb Zamawiającego. W miejscach wymaganych mają być przygotowane przyłączenia zawierające gniazda: telefoniczne, sieciowe (230V).
 • Oferent powinien zapewnić bezpłatne miejsca parkingowe;
 • Budynek powinien być wyposażony w media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury takich jak prąd, woda, ciepło, dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • Możliwość dostępu 24h/7dni.
 • Lokalizacji budynku na terenie gminy Zelów miasta Zelowa w powiecie bełchatowskim o pow. nie mniejszej niż 215 m2
 • Lokalizacja placu zabaw 50 m2 przylegającego do obrysu budynku w którym ulokowany będzie żłobek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wynajem powierzchni pod realizacje zadań Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gminy Zelów miasta Zelowa w powiecie bełchatowskim

Przedmiot zamówienia

Wynajem powierzchni pod zorganizowanie Żłobka Dziecięcego wraz z placem zabaw w celu realizacji projektu na terenie gminy Zelów miasta Zelowa w powiecie bełchatowskim

Kod CPV

70130000-1

Nazwa kodu CPV

Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

Wynajem powierzchni w celu organizacji Żłobka w ramach projektu Żłobek Kaczora Donalda wraz z placem zabaw od Oferenta w okresie od 1.03.2018 do 29.02.2020 przy czym najem rozpocznie się na trzy miesiące przed 1.03.2018 w celu dostosowania lokalu.

Najem będzie realizowany w pełnym okresie w momencie realizacji projektu.

W przypadku braku otrzymania dofinansowania na realizacje projektu „Żłobek Kaczora Donalda” umowa najmu zostanie skrócona

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
• Posiadają prawo do dysponowania lokalem.
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia i nie są wobec nich prowadzone postępowania upadłościowe lub likwidacyjne.
• Oferent do oferty powinien dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.
• Zagwarantują niezmienną cenę na wynajem lokalu przez cały okres realizacji zamówienia.
• Zagwarantują możliwość przedłużenia umowy najmu po okresie zawartym w zapytaniu ofertowym w cenie oferowanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi.
• nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
• Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres oferenta, NIP, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie wymagań zapytania ofertowego.
– wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
– Termin ważności oferty : min. 90 dni liczone od daty złożenia oferty.
• W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowią:
• Cena netto za 1 m2 – 100%

Cena: 100% – Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.) wyliczana wg wzoru:

𝐶𝑒𝑛𝑎 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 brutto 𝑤ś𝑟ó𝑑 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑎𝑛𝑦𝑐𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡/ 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść brutto 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑎 𝑤 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 100
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg powyższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt).

Wykluczenia

Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Wykonawcy/Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z New Look Paweł Dędek
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
• Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający (beneficjent)

New Look Paweł Dędek

Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w lokalu Żłobka w Gminie Zduńska Wola oraz Gminie Szadek
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 12-12-2017
Numer ogłoszenia
1071467
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Krasnoludek”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 12.12.2017 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu, montaż drzwi
wewnętrznych jednoskrzydłowych, ułożenie wykładziny w pomieszczeniach oraz
dostosowanie ogrodu pod plac zabaw.
Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: zduńskowolski Miejscowość: Zduńska Wola; Szadek
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez Zamawiającego
celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu Żłobka.
tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu,
montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, ułożenie wykładziny w pomieszczeniach.
Szczegółowy zakres prac:
Gmina Zduńska Wola:
Demontaż ościeżnic 5 szt.
Demontaż ścian działowych
Montaż ścianek działowych
Wyrównanie tynku 60m2
montaż brodzika z kabiną 1 sztuka
montaż umywalek 1 sztuka
montaż baterii 4 sztuki
montaż ustępów 3 sztuki
montaż oświetlenia górnego 16 sztuk
montaż akcesoriów łazienkowych 25 sztuk
montaż ogrodzenia systemowego(z betonem oraz montażem prefabrykatu) 25m2, oraz
podestu w ogrodzie 10 m2
Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych wraz z ościeżnicami sztuk 4
Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami 160m2 ( na ściany do
wysokości 2m w pomieszczeniach higiencz-sanit zgodnie z rozp MPiPS sztuk 4
Zakup i montaż wykładzin/paneli posiadających atest (zgodnie z rozp MPiPS) 35m2
Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów 300
m2
Zakup osłon na grzejniki (zgodnie z rozp MPiPS) 5 sztuk
Zakup i montaż rolet na okna 8 sztuk
Zakup i montaż sygnalizacji przeciwpożarowej 1 usługa
Zakup armatury:
umywalka dla dzieci 1 sztuka
umywalka dla dorosłych 1 sztuka
ustęp dla dzieci 1 sztuka
ustęp dla dorosłych 1 sztuka
spłuczki do ustępów 2 sztuki
brodzik z kabiną 1 sztuka
baterii do umywalek i kabiny 3 sztuki
Szczegółowy zakres prac:
Gmina Szadek:
Demontaż ościeżnic 5 szt.
Demontaż ścian działowych
Montaż ścianek działowych
Wyrównanie tynku 60m2
montaż brodzika z kabiną 1 sztuka
montaż umywalek 1 sztuka
montaż baterii 4 sztuki
montaż ustępów 3 sztuki
montaż oświetlenia górnego 16 sztuk
montaż akcesoriów łazienkowych 25 sztuk
montaż ogrodzenia systemowego(z betonem oraz montażem prefabrykatu) 25m2, oraz
podestu w ogrodzie 10 m2
Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych wraz z ościeżnicami sztuk 4
Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami 160m2 ( na ściany do
wysokości 2m w pomieszczeniach higiencz-sanit zgodnie z rozp MPiPS sztuk 4
Zakup i montaż wykładzin/paneli posiadających atest (zgodnie z rozp MPiPS) 35m2
Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrzych ścian i sufitów 300 m2
Zakup osłon na grzejniki (zgodnie z rozp MPiPS) 5 sztuk
Zakup i montaż sygnalizacji przeciwpożarowej 1 usługa
Zakup i montaż rolet na okna 8 sztuk
Zakup armatury:
umywalka dla dzieci 1 sztuka
umywalka dla dorosłych 1 sztuka
ustęp dla dzieci 1 sztuka
ustęp dla dorosłych 1 sztuka
spłuczki do ustępów 2 sztuki
brodzik z kabiną 1 sztuka
baterii do umywalek i kabiny 3 sztuki
Wykonanie wywóz odpadów poremontowych
Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do wykonania niniejszego zamówienia
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Harmonogram realizacji zamówienia
składanie ofert do dnia 12.12.2017, rozstrzygnięcie 15.12.2017, realizacja zamówienia do
22.01.2018
Załączniki
 Formularz ofertowy
 Oświadczenie o spełnieniu kryterium dot. klauzuli społecznej
 Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu
 Oświadczenie o braku powiązań
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
A). o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniże warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania
– posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
– posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
– dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – czyli nie są osobowo lub kapitałowo
powiązani z Zamawiającym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
B). ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu konkursowym dokonana
zostanie w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia złożone w ramach niniejszego
postępowania
C). Oferty Oferentów, którzy nie spełnią łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i
nie będą podlegały ocenie
Wiedza i doświadczenie
posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia
określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem
ofertowym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Dodatkowe warunki
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.
553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
Warunki zmiany umowy
Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą oraz
przypadki zmiany umowy zawartej z Wykonawcą
1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą:
1) przedmiot umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania
ofertowego;
2) termin realizacji umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z
zapytania ofertowego;
3) zapłata wynagrodzenia w częściach – w miarę świadczenia usług – w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na
podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia, z
zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być wydłużony w przypadku nie otrzymania przez
Zamawiającego transzy dofinansowania z Instytucji Zarządzającej, a także w przypadku nie
przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz odbioru robót
w postaci protokołu zdawczo odbiorczego.
4) odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz
za popełnienie czynu niedozwolonego w oparciu o kary umowne oraz na zasadach ogólnych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
5) możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. z ważnych
przyczyn oraz w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
6) spełnianie wymogów określonych w niniejszym zapytaniu dot. aspektów społecznych, w
szczególności w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę spełniania kryterium oceny
ofert obejmującego klauzulę społeczną – obowiązek poddania się kontroli jego spełniania
oraz karę umowną w przypadku wykrycia braku spełnienia tego kryterium .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach wskazanych
w Wytycznych, tj.:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 85%,
B. klauzula społeczna – waga 15%
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się
w oparciu o następujący wzór:
K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
A – Cena oferty
Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie
całego zlecenia, tj. wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w Klubie dziecięcym w
Radomsku –
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
(w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.
B – klauzula społeczna
Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za
zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych)
kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się
do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej
nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę
punktów.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem
ofertowym.
Wykluczenia
Wybór Wykonawcy oraz przesłanki wykluczenia lub odrzucenia oferty
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez
Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających
wykluczeniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu lub w przypadku którego zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe
określone w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami aktów określonych w pkt III.5
zapytania ofertowego;
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3a W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do
badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli
zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny
lub kosztu, w szczególności w zakresie:
– wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie
4. Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku gdy wybrany Wykonawca
odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów.
5. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało
upublicznione zapytanie ofertowe.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy
(unieważnienia postępowania), jeżeli:
1) nie wpłynie żadna ważna oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego;
2) cena zawarta w najkorzystniejszej ofercie będzie wyższa od kwoty środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4) postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej
umowy.
Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w
imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące
udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z
wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się
podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający wskazuje, że:
1) osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Paweł
Dędek;
2) osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy są Katarzyna Librowska i Paweł Dędek
4. W celu wykazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym
według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp (Ze względu na ograniczenie liczby znaków szczegółowe przesłanki zostały określone
w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym).
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Krasnoludek
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-A002/17-00
Przeprowadzenie prac remontowo adaptacyjnych w lokalu żłobka w Gminie Tuszyn oraz Gminie Dobroń
Data publikacji:28.11.2017
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 12-12-2017
Numer ogłoszenia
1071515
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Królewna Śnieżka”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 12.12.2017 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu, montaż drzwi
wewnętrznych jednoskrzydłowych, ułożenie wykładziny w pomieszczeniach oraz
dostosowanie ogrodu pod plac zabaw.
Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: łódzki wschodni Miejscowość: Tuszyn, Dobroń
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez Zamawiającego
celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu Żłobka.
tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu,
montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych, ułożenie wykładziny w pomieszczeniach.
Szczegółowy zakres prac
Gmina: Tuszyn
Demontaż ościeżnic 5 szt.
Demontaż ścian działowych
Montaż ścianek działowych
Wyrównanie tynku 60m2
montaż brodzika z kabiną 1 sztuka
montaż umywalek 1 sztuka
montaż baterii 4 sztuki
montaż ustępów 3 sztuki
montaż oświetlenia górnego 16 sztuk
montaż akcesoriów łazienkowych 25 sztuk
montaż ogrodzenia systemowego(z betonem oraz montażem prefabrykatu) 25m2, oraz
podestu w ogrodzie 10 m2
Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych wraz z ościeżnicami sztuk 4
Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami 160m2 ( na ściany do
wysokości 2m w pomieszczeniach higiencz-sanit zgodnie z rozp MPiPS sztuk 4
Zakup i montaż wykładzin/paneli posiadających atest (zgodnie z rozp MPiPS) 35m2
Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów 300
m2
Zakup osłon na grzejniki (zgodnie z rozp MPiPS) 5 sztuk
Zakup i montaż rolet na okna 8 sztuk
Zakup i montaż sygnalizacji przeciwpożarowej 1 usługa
Zakup armatury:
umywalka dla dzieci 1 sztuka
umywalka dla dorosłych 1 sztuka
ustęp dla dzieci 1 sztuka
ustęp dla dorosłych 1 sztuka
spłuczki do ustępów 2 sztuki
brodzik z kabiną 1 sztuka
baterii do umywalek i kabiny 3 sztuki
Szczegółowy zakres prac:
Gmina Dobroń:
Demontaż ościeżnic 5 szt.
Demontaż ścian działowych
Montaż ścianek działowych
Wyrównanie tynku 60m2
montaż brodzika z kabiną 1 sztuka
montaż umywalek 1 sztuka
montaż baterii 4 sztuki
montaż ustępów 3 sztuki
montaż oświetlenia górnego 16 sztuk
montaż akcesoriów łazienkowych 25 sztuk
montaż ogrodzenia systemowego(z betonem oraz montażem prefabrykatu) 25m2, oraz
podestu w ogrodzie 10 m2
Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych wraz z ościeżnicami sztuk 4
Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami 160m2 ( na ściany do
wysokości 2m w pomieszczeniach higiencz-sanit zgodnie z rozp MPiPS sztuk 4
Zakup i montaż wykładzin/paneli posiadających atest (zgodnie z rozp MPiPS) 35m2
Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrzych ścian i sufitów 300 m2
Zakup osłon na grzejniki (zgodnie z rozp MPiPS) 5 sztuk
Zakup i montaż sygnalizacji przeciwpożarowej 1 usługa
Zakup i montaż rolet na okna 8 sztuk
Zakup armatury:
umywalka dla dzieci 1 sztuka
umywalka dla dorosłych 1 sztuka
ustęp dla dzieci 1 sztuka
ustęp dla dorosłych 1 sztuka
spłuczki do ustępów 2 sztuki
brodzik z kabiną 1 sztuka
baterii do umywalek i kabiny 3 sztuki
Wykonanie wywóz odpadów poremontowych
Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do wykonania niniejszego zamówienia
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Harmonogram realizacji zamówienia
składanie ofert do dnia 12.12.2017, rozstrzygnięcie 15.12.2017, realizacja zamówienia do
22.01.2018
Załączniki
 Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej
 Formularz ofertowy
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
A). o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniże warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania
– posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
– posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
– dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – czyli nie są osobowo lub kapitałowo
powiązani z Zamawiającym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
B). ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu konkursowym dokonana
zostanie w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia złożone w ramach niniejszego
postępowania
C). Oferty Oferentów, którzy nie spełnią łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i
nie będą podlegały ocenie
Wiedza i doświadczenie
posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia
określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem
ofertowym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Dodatkowe warunki
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.
553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
Warunki zmiany umowy
Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą oraz
przypadki zmiany umowy zawartej z Wykonawcą
1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą:
1) przedmiot umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania
ofertowego;
2) termin realizacji umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z
zapytania ofertowego;
3) zapłata wynagrodzenia w częściach – w miarę świadczenia usług – w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na
podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia, z
zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być wydłużony w przypadku nie otrzymania przez
Zamawiającego transzy dofinansowania z Instytucji Zarządzającej, a także w przypadku nie
przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz odbioru robót
w postaci protokołu zdawczo odbiorczego.
4) odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz
za popełnienie czynu niedozwolonego w oparciu o kary umowne oraz na zasadach ogólnych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
5) możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. z ważnych
przyczyn oraz w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
6) spełnianie wymogów określonych w niniejszym zapytaniu dot. aspektów społecznych, w
szczególności w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę spełniania kryterium oceny
ofert obejmującego klauzulę społeczną – obowiązek poddania się kontroli jego spełniania
oraz karę umowną w przypadku wykrycia braku spełnienia tego kryterium .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach wskazanych
w Wytycznych, tj.:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 85%,
B. klauzula społeczna – waga 15%
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się
w oparciu o następujący wzór:
K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
A – Cena oferty
Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie
całego zlecenia, tj. wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w Klubie dziecięcym w
Radomsku –
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
(w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.
B – klauzula społeczna
Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za
zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych)
kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się
do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej
nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę
punktów.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem
ofertowym.
Wykluczenia
Wykluczenia
Wybór Wykonawcy oraz przesłanki wykluczenia lub odrzucenia oferty
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez
Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających
wykluczeniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu lub w przypadku którego zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe
określone w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami aktów określonych w pkt III.5
zapytania ofertowego;
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3a W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do
badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli
zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny
lub kosztu, w szczególności w zakresie:
– wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie
4. Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku gdy wybrany Wykonawca
odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów.
5. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało
upublicznione zapytanie ofertowe.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy
(unieważnienia postępowania), jeżeli:
1) nie wpłynie żadna ważna oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego;
2) cena zawarta w najkorzystniejszej ofercie będzie wyższa od kwoty środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4) postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej
umowy.
Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w
imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące
udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z
wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się
podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający wskazuje, że:
1) osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Paweł
Dędek;
2) osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy są Katarzyna Librowska i Paweł Dędek
4. W celu wykazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym
według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp (Ze względu na ograniczenie liczby znaków szczegółowe przesłanki zostały określone
w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym).
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Królewna Śnieżka
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-A003/17-00
Świadczenia usług przygotowania i dowożenia gotowych posiłków Żłobek Krasnoludek Szadek
Data publikacji: 31.01.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 07-02-2018
Numer ogłoszenia
1085458
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Krasnoludek”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 7.02.2018 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510 042 482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Gminie Szadek., w ramach projektu „Żłobek
Krasnoludek „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi cateringowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: zduńskowolski Miejscowość: Szadek
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych
posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do
Żłobek Krasnoludek w Gminie Szadek., w ramach projektu „Żłobek Krasnoludek „Projekt
realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Gminie Szadek., w ramach projektu „Żłobek
Krasnoludek „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Gminie
Szadek
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości,
świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało
przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących,
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na
rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie
smażone, 5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z
zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na
poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej,
bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci
zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywane posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w
tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami
żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie
produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami
HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy
planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać
normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.
Kod CPV
55321000-6
Nazwa kodu CPV
Usługi przygotowywania posiłków
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Gminie
Szadek
b) Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
c) Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
Załączniki
 formularz ofertowy
 wykaz dostaw i usług
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 zapytanie ofertowe
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w
zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków,
przedszkoli lub szkół podstawowych.
Wiedza i doświadczenie
. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej
1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub
szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Zamówienia uzupełniające
/ Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W
postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
-cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%
2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’
W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.
W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego
Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem
przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna
ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.
W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów
(jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211
oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z
zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast
wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach
kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała
zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Krasnoludek
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-A002/17-00
Dostawa usług Cateringowych Żłobek Królewna Śnieżka Tuszyn
Data publikacji:01.02.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 07-02-2018
Numer ogłoszenia
1085563
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Królewna Śnieżka”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 7.02.2018 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510 042 482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Tuszynie ., w ramach projektu „Żłobek
Królewna Śnieżka „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi cateringowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: łódzki wschodni Miejscowość: Tuszyn
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych
posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do
Żłobek Królewna Śnieżka w Tuszynie ., w ramach projektu „Żłobek Królewna Śnieżka
„Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
Przedmiot zamówienia
przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Tuszynie ., w ramach projektu „Żłobek
Królewna Śnieżka „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w
Tuszynie
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości,
świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało
przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących,
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na
rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie
smażone, 5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z
zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na
poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej,
bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci
zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywane posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w
tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami
żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie
produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami
HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy
planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać
normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.
Kod CPV
55321000-6
Nazwa kodu CPV
Usługi przygotowywania posiłków
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w
Tuszynie
b) Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
c) Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
Załączniki
 zapytanie ofertowe
 wykaz dostaw i usług
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 formularz ofertowy
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w
zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków,
przedszkoli lub szkół podstawowych.
Wiedza i doświadczenie
Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej
1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub
szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Zamówienia uzupełniające
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W
postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%
2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’
W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.
W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego
Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem
przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna
ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.
W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów
(jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211
oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z
zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast
wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach
kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała
zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Królewna Śnieżka
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-A003/17-00
Dostawa Usług Cateringowych Żłobek Krasnoludek Zduńska Wola
Data publikacji :01.02.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 07-02-2018
Numer ogłoszenia
1085489
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Krasnoludek”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 7.02.2018 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510 042 482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Zduńskiej Woli ., w ramach projektu „Żłobek
Krasnoludek „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi cateringowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: zduńskowolski Miejscowość: Zduńska Wola
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych
posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do
Żłobek Krasnoludek w Zduńskiej Woli ., w ramach projektu „Żłobek Krasnoludek „Projekt
realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
Przedmiot zamówienia
rzedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Zduńskiej Woli ., w ramach projektu „Żłobek
Krasnoludek „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Zduńskiej
Woli
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości,
świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało
przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących,
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na
rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie
smażone, 5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z
zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na
poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej,
bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci
zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywane posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w
tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami
żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie
produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami
HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy
planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać
normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.
Kod CPV
55321000-6
Nazwa kodu CPV
Usługi przygotowywania posiłków
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Zduńskiej
Woli
b) Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
c) Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
Załączniki
 zapytanie ofertowe
 wykaz dostaw i usług
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 formularz ofertowy
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w
zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków,
przedszkoli lub szkół podstawowych.
Wiedza i doświadczenie
Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej
1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub
szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Zamówienia uzupełniające
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W
postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%
2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’
W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.
W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego
Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem
przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna
ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.
W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów
(jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211
oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z
zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast
wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach
kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała
zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Krasnoludek
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-A002/17-00
Dostawa usług Cateringowych Żłobek Królewna Śnieżka Dobroń
Data publikacji: 01.02.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 07-02-2018
Numer ogłoszenia
1085580
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Królewna Śnieżka”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 7.02.2018 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510 042 482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w miejscowości Dobroń ., w ramach projektu
„Żłobek Królewna Śnieżka „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi cateringowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Dobroń
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych
posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do
Żłobek Królewna Śnieżka w miejscowości Dobroń ., w ramach projektu „Żłobek Królewna
Śnieżka „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
Przedmiot zamówienia
przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Tuszynie ., w ramach projektu „Żłobek
Królewna Śnieżka „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w
miejscowości Dobroń
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości,
świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało
przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących,
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na
rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie
smażone, 5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z
zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na
poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej,
bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci
zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywane posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w
tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami
żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie
produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami
HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy
planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać
normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.
Kod CPV
55321000-6
Nazwa kodu CPV
Usługi przygotowywania posiłków
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w
Tuszynie
b) Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
c) Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
Załączniki
 zapytanie ofertowe
 wykaz dostaw i usług
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 formularz ofertowy
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w
zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków,
przedszkoli lub szkół podstawowych.
Wiedza i doświadczenie
Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej
1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub
szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Zamówienia uzupełniające
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W
postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%
2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’
W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.
W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego
Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem
przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna
ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.
W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów
(jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211
oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z
zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast
wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach
kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała
zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Królewna Śnieżka
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-A003/17-00
Dostawa usług Cateringowych Żłobek Krasnoludek Zduńska Wola
Data publikacji:08.02.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 15-02-2018
Numer ogłoszenia
1087417
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Krasnoludek”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 15.02.2018 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510 042 482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Zduńskiej Woli ., w ramach projektu „Żłobek
Krasnoludek „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi cateringowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: zduńskowolski Miejscowość: Zduńska Wola
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych
posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do
Żłobek Krasnoludek w Zduńskiej Woli ., w ramach projektu „Żłobek Krasnoludek „Projekt
realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Zduńskiej Woli ., w ramach projektu „Żłobek
Krasnoludek „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Zduńskiej
Woli
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości,
świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało
przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących,
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na
rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie
smażone, 5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z
zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na
poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej,
bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci
zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywane posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w
tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami
żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie
produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami
HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy
planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać
normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.
Kod CPV
55321000-6
Nazwa kodu CPV
Usługi przygotowywania posiłków
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Zduńskiej
Woli
b) Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
c) Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
Załączniki
 formularz ofertowy
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 wykaz dostaw i usług
 zapytanie ofertowe
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w
zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków,
przedszkoli lub szkół podstawowych.
Wiedza i doświadczenie
Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej
1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub
szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Zamówienia uzupełniające
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W
postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%
2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’
W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.
W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego
Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem
przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna
ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.
W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów
(jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211
oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z
zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast
wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach
kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała
zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Krasnoludek
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-A002/17-00
Dostawa usług Cateringowych Żłobek Królewna Śnieżka Tuszyn
Data publikacji:08.02.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 15-02-2018
Numer ogłoszenia
1087422
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Tuszynie ., w ramach projektu „Żłobek
Królewna Śnieżka „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510 042 482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Tuszynie ., w ramach projektu „Żłobek
Królewna Śnieżka „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi cateringowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: łódzki wschodni Miejscowość: Tuszyn
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych
posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do
Żłobek Królewna Śnieżka w Tuszynie ., w ramach projektu „Żłobek Królewna Śnieżka
„Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
Przedmiot zamówienia
przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Tuszynie ., w ramach projektu „Żłobek
Królewna Śnieżka „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w
Tuszynie
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości,
świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało
przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących,
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na
rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie
smażone, 5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z
zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na
poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej,
bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci
zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywane posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w
tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami
żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie
produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami
HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy
planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać
normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.
Kod CPV
55321000-6
Nazwa kodu CPV
Usługi przygotowywania posiłków
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w
Tuszynie
b) Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
c) Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
Załączniki
 formularz ofertowy
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 wykaz dostaw i usług
 zapytanie ofertowe
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w
zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków,
przedszkoli lub szkół podstawowych.
Wiedza i doświadczenie
Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej
1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub
szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Zamówienia uzupełniające
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W
postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%
2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’
W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.
W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego
Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem
przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna
ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.
W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów
(jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211
oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z
zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast
wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach
kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała
zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Królewna Śnieżka
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-A003/17-00
Dostawa usług Cateringowych Żłobek Krasnoludek Szadek
Data publikacji: 08.02.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 15-02-2018
Numer ogłoszenia
1087418
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Krasnoludek”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 15.02.2018 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Gminie Szadek., w ramach projektu „Żłobek
Krasnoludek „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi cateringowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: zduńskowolski Miejscowość: Szadek
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych
posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do
Żłobek Krasnoludek w Gminie Szadek., w ramach projektu „Żłobek Krasnoludek „Projekt
realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Gminie Szadek., w ramach projektu „Żłobek
Krasnoludek „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Gminie
Szadek
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości,
świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało
przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących,
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na
rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie
smażone, 5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z
zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na
poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej,
bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci
zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywane posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w
tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami
żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie
produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami
HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy
planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać
normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.
Kod CPV
55321000-6
Nazwa kodu CPV
Usługi przygotowywania posiłków
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Gminie
Szadek
b) Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
c) Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń. e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
Załączniki
 zapytanie ofertowe
 wykaz dostaw i usług
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 formularz ofertowy
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w
zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków,
przedszkoli lub szkół podstawowych.
Wiedza i doświadczenie
. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej
1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub
szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Zamówienia uzupełniające
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W
postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
-cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%
2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’
W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.
W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego
Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem
przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna
ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.
W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów
(jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211
oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z
zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast
wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach
kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała
zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: a/ uczestniczeniu w spółce jako
wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Krasnoludek
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-A002/17-00
Zakup niezbędnego wyposażenia żłobka Królewna Śnieżka Tuszyn i Dobroń
Data publikacji: 16.02.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 01-03-2018
Numer ogłoszenia
1087103
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
W przypadku zainteresowania współpracą prosimy przesłać Ofertę pocztą elektroniczną na
adres e-mail:pawel.dedek@gmail.com, pod nr Tel. 510042482 lub osobiście do siedziby
Zamawiającego, lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Paweł Dędek ul
Zielona 19, 97-350 Gorzkowice
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510042482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek, wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz
zakup niezbędnego wyposażenia żłobka do Żłobka Królewna Śnieżka w gminie Tuszyn i
Dobroń.
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: łódzki wschodni Miejscowość: Tuszyn; Dobroń
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa zabawek, wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz zakup
niezbędnego wyposażenia żłobka do Żłobka Królewna Śnieżka w gminie Tuszyn i Dobroń
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek, wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz
zakup niezbędnego wyposażenia żłobka do Żłobka Królewna Śnieżka w gminie Tuszyn i
Dobroń
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
Kod CPV
37520000-9
Nazwa kodu CPV
Zabawki
Dodatkowe przedmioty zamówienia
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37310000-4 Instrumenty muzyczne
Harmonogram realizacji zamówienia
Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu
terminu składania ofert.
Załączniki
 Zapytanie ofertowe
 Formularz Ofertowy
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wszystkie zamawiane przedmioty muszą być nowe i posiadać min. 12 miesięczną gwarancję.
Wszystkie przedmioty muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i posiadać stosowne
certyfikaty, natomiast materiały stosowane przy produkcji i montażu urządzeń powinny
posiadać wymagane atesty. Oferowana cena powinna zawierać koszt dostarczenia zabawek do
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość wyboru różnych części zamówienia u różnych
Wykonawców.
Potencjał techniczny
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia.
Dodatkowe warunki
Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający
nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na
korespondencję w innych językach niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język
polski.
2. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna być przekazywana
pisemnie lub elektronicznie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
w przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na realizację zadania.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy,
c) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego.
5. Zamawiający umożliwia w postępowaniu złożenia oferty na każdy pakiet osobno jeśli
Oferent nie może dostarczyć zamówienia w całości gdyż nie posiada w ofercie wszystkich
przedmiotów zamówienia. Oferta jest ważna tylko w przypadku gdy oferent przedstawi ofertę
na cały wyszczególniony pakiet.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
– cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
– nie złożono żadnej oferty.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Załącznik nr 3- Formularz ofertowy.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
– 100 pkt. – cena
Sposób przyznawania punktacji:
1) Kryterium: Cena – cena brutto (waga 100 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 100pkt
Gdzie:
Pc – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą podane kryteria, o najwyższej liczbie punktów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru różnych wykonawców na poszczególne
elementy zamówienia, biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny na poszczególne
elementy.
Wykluczenia
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub
osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty
Oświadczenie o braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Królewna Śnieżka
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-A003/17-00
Przeprowadzenie prac remontowych Królewna Śnieżka Dobroń
Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji: 16.02.2018
Termin składania ofert
do dnia 02-03-2018
Numer ogłoszenia
1089749
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Królewna Śnieżka”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
Termin składania ofert: do 2.03.2018 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510042482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu, montaż drzwi
wewnętrznych jednoskrzydłowych, ułożenie wykładziny w pomieszczeniach oraz
dostosowanie ogrodu pod plac zabaw.
Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Dobroń
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez Zamawiającego
celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu Żłobka.
tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu,
Demontaż ościeżnic 5 szt.
Demontaż ścian działowych
Montaż ścianek działowych
Wyrównanie tynku 60m2
montaż brodzika z kabiną 1 sztuka
montaż umywalek 1 sztuka
montaż baterii 4 sztuki
montaż ustępów 3 sztuki
montaż oświetlenia górnego 16 sztuk
montaż akcesoriów łazienkowych 25 sztuk
montaż ogrodzenia systemowego(z betonem oraz montażem prefabrykatu) 25m2, oraz
podestu w ogrodzie 10 m2
Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych wraz z ościeżnicami sztuk 4
Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami 160m2 ( na ściany do
wysokości 2m w pomieszczeniach higiencz-sanit zgodnie z rozp MPiPS sztuk 4
Zakup i montaż wykładzin/paneli posiadających atest (zgodnie z rozp MPiPS) 35m2
Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrzych ścian i sufitów 300 m2
Zakup osłon na grzejniki (zgodnie z rozp MPiPS) 5 sztuk
Zakup i montaż sygnalizacji przeciwpożarowej 1 usługa
Zakup i montaż rolet na okna 8 sztuk
Zakup armatury:
umywalka dla dzieci 1 sztuka
umywalka dla dorosłych 1 sztuka
ustęp dla dzieci 1 sztuka
ustęp dla dorosłych 1 sztuka
spłuczki do ustępów 2 sztuki
brodzik z kabiną 1 sztuka
baterii do umywalek i kabiny 3 sztuki
Wykonanie wywóz odpadów poremontowych
Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do wykonania niniejszego zamówienia
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Harmonogram realizacji zamówienia
składanie ofert do dnia 1.03.2018 , rozstrzygnięcie 2.03.2018, realizacja zamówienia od
podpisania umowy 60 dni
Załączniki
 formularz ofertowy
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 oświadczenie o spełnianiu kryterium
 oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
A). o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniże warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania
– posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
– posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
– dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – czyli nie są osobowo lub kapitałowo
powiązani z Zamawiającym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
B). ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu konkursowym dokonana
zostanie w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia złożone w ramach niniejszego
postępowania
C). Oferty Oferentów, którzy nie spełnią łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i
nie będą podlegały ocenie
Wiedza i doświadczenie
posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
fertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia
określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem
ofertowym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Dodatkowe warunki
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.
553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
Warunki zmiany umowy
Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą oraz
przypadki zmiany umowy zawartej z Wykonawcą
1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą:
1) przedmiot umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania
ofertowego;
2) termin realizacji umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z
zapytania ofertowego;
3) zapłata wynagrodzenia w częściach – w miarę świadczenia usług – w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na
podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia, z
zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być wydłużony w przypadku nie otrzymania przez
Zamawiającego transzy dofinansowania z Instytucji Zarządzającej, a także w przypadku nie
przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz odbioru robót
w postaci protokołu zdawczo odbiorczego.
4) odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz
za popełnienie czynu niedozwolonego w oparciu o kary umowne oraz na zasadach ogólnych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
5) możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. z ważnych
przyczyn oraz w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
6) spełnianie wymogów określonych w niniejszym zapytaniu dot. aspektów społecznych, w
szczególności w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę spełniania kryterium oceny
ofert obejmującego klauzulę społeczną – obowiązek poddania się kontroli jego spełniania
oraz karę umowną w przypadku wykrycia braku spełnienia tego kryterium .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach wskazanych
w Wytycznych, tj.:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 85%,
B. klauzula społeczna – waga 15%
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się
w oparciu o następujący wzór:
K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
A – Cena oferty
Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie
całego zlecenia, tj. wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w Klubie dziecięcym w
Radomsku –
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
(w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.
B – klauzula społeczna
Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za
zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych)
kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się
do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej
nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę
punktów.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem
ofertowym.
Wykluczenia
Wykluczenia
Wybór Wykonawcy oraz przesłanki wykluczenia lub odrzucenia oferty
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez
Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających
wykluczeniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu lub w przypadku którego zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe
określone w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami aktów określonych w pkt III.5
zapytania ofertowego;
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3a W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do
badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli
zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny
lub kosztu, w szczególności w zakresie:
– wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie
4. Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku gdy wybrany Wykonawca
odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów.
5. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało
upublicznione zapytanie ofertowe.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy
(unieważnienia postępowania), jeżeli:
1) nie wpłynie żadna ważna oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego;
2) cena zawarta w najkorzystniejszej ofercie będzie wyższa od kwoty środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4) postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej
umowy.
Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w
imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące
udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z
wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się
podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający wskazuje, że:
1) osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Paweł
Dędek;
2) osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy są Katarzyna Librowska i Paweł Dędek
4. W celu wykazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym
według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp (Ze względu na ograniczenie liczby znaków szczegółowe przesłanki zostały określone
w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym).
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Królewna Śnieżka
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-A003/17-00
Zakup niezbędnego wyposażenia żłobka Krasnoludek (Szadek i Zduńska Wola)
Data publikacji: 16.02.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 23-02-2018
Numer ogłoszenia
1089759
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
W przypadku zainteresowania współpracą prosimy przesłać Ofertę pocztą elektroniczną na
adres e-mail:pawel.dedek@gmail.com, pod nr Tel. 510042482 lub osobiście do siedziby
Zamawiającego, lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Paweł Dędek ul
Zielona 19, 97-350 Gorzkowice
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510042482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek, wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz
zakup niezbędnego wyposażenia żłobka do Żłobka Krasnoludek w gminie Szadek i Zduńska
Wola.
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: zduńskowolski Miejscowość: Szadek; Zduńska Wola
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa zabawek, wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz zakup
niezbędnego wyposażenia żłobka do Żłobka Krasnoludek w gminie Szadek i Zduńska Wola.
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek, wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz
zakup niezbędnego wyposażenia żłobka do Żłobka Krasnoludek w gminie Szadek i Zduńska
Wola.
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
Kod CPV
37520000-9
Nazwa kodu CPV
Zabawki
Dodatkowe przedmioty zamówienia
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37310000-4 Instrumenty muzyczne
Harmonogram realizacji zamówienia
Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu
terminu składania ofert.
Załączniki
 Oświadczenie o braku powiązań
 Formularz ofertowy
 Zapytanie ofertowe
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wszystkie zamawiane przedmioty muszą być nowe i posiadać min. 12 miesięczną gwarancję.
Wszystkie przedmioty muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i posiadać stosowne
certyfikaty, natomiast materiały stosowane przy produkcji i montażu urządzeń powinny
posiadać wymagane atesty. Oferowana cena powinna zawierać koszt dostarczenia zabawek do
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość wyboru różnych części zamówienia u różnych
Wykonawców.
Potencjał techniczny
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia.
Dodatkowe warunki
Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający
nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na
korespondencję w innych językach niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język
polski.
2. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna być przekazywana
pisemnie lub elektronicznie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
w przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na realizację zadania.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy,
c) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego.
5. Zamawiający umożliwia w postępowaniu złożenia oferty na każdy pakiet osobno jeśli
Oferent nie może dostarczyć zamówienia w całości gdyż nie posiada w ofercie wszystkich
przedmiotów zamówienia. Oferta jest ważna tylko w przypadku gdy oferent przedstawi ofertę
na cały wyszczególniony pakiet.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
– cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
– nie złożono żadnej oferty.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Załącznik nr 3- Formularz ofertowy.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
– 100 pkt. – cena
Sposób przyznawania punktacji:
1) Kryterium: Cena – cena brutto (waga 100 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 100pkt
Gdzie:
Pc – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą podane kryteria, o najwyższej liczbie punktów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru różnych wykonawców na poszczególne
elementy zamówienia, biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny na poszczególne
elementy.
Wykluczenia
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub
osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty
Oświadczenie o braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Krasnoludek
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-A002/17-00
Dostawa usług Cateringowych Żłobek Rumcajsa Rusiec
Data publikacji:28.02.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 07-03-2018
Numer ogłoszenia
1091133
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Rumcajsa”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 07.03.2018 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510042482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Rumcajsa w miejscowości Rusiec, w ramach projektu „Żłobek
Rumcajsa „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nad
dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi cateringowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: bełchatowski Miejscowość: Rusiec
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych
posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do
Żłobek Rumcajsa w miejscowości Rusiec ., w ramach projektu „Żłobek Rumcajsa„ Projekt
realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Rumcajsa w miejscowości Rusiec., w ramach projektu „Żłobek
Rumcajsa„ Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Rumcajsa w miejscowości
Rusiec
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń.
Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec zmianie w zależności od
zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku. Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości,
świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało
przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących,
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na
rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie
smażone, 5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z
zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na
poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej,
bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci
zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywane posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w
tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami
żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie
produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami
HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy
planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać
normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.
Kod CPV
55320000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi podawania posiłków
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Rumcajsa w
miejscowości Rusiec
a) Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
b) Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie:
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń.
c) Zamawiający zastrzega, iż godziny wydania posiłków mogą ulec zmianie w zależności od
zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym.
Załączniki
 Zapytanie ofertowe
 Wykaz dostaw i usług
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 Formularz ofertowy
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w
zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków,
przedszkoli lub szkół podstawowych.
Wiedza i doświadczenie
Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej
1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub
szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Potencjał techniczny
Posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Zamówienia uzupełniające
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W
postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1.- Cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%
2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’
W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.
W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego
Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem
przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna
ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.
W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów
(jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211
oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z
zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast
wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach
kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała
zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Rumcajsa
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-B004/17-00
Dostawa usług Cateringowych Żłobek Reksia Błaszki
Data publikacji:28.02.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 07-03-2018
Numer ogłoszenia
1092441
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Reksia”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 07.03.2018 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510042482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Reksia w miejscowości Błaszki, w ramach projektu „Żłobek
Reksia „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nad
dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi cateringowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Błaszki
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych
posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do
Żłobek Reksia w miejscowości Błaszki ., w ramach projektu „Żłobek Reksia„ Projekt
realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
Przedmiot zamówienia
przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Reksia w Błaszki., w ramach projektu „Żłobek Reksia„ Projekt
realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Reksia w Błaszki
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń.e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości,
świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało
przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących,
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na
rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie
smażone, 5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z
zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na
poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej,
bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci
zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywane posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w
tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami
żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie
produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami
HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy
planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać
normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.
Kod CPV
55321000-6
Nazwa kodu CPV
Usługi przygotowywania posiłków
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Reksia w miejscowości
Błaszki
a) Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
b) Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie:
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń.
c) Zamawiający zastrzega, iż godziny wydania posiłków mogą ulec zmianie w zależności od
zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym.
Załączniki
 Formularz ofertowy
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 Wykaz dostaw i usług
 Zapytanie ofertowe
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w
zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków,
przedszkoli lub szkół podstawowych.
Wiedza i doświadczenie
Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej
1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub
szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Zamówienia uzupełniające
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W
postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1.- Cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%
2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’
W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.
W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego
Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem
przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna
ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.
W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów
(jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211
oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z
zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast
wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach
kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała
zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Reksia
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-B005/17-00
Dostawa usług Cateringowych Żłobek Reksia Warta

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji:

28-02-2018

Termin składania ofert

do dnia 07-03-2018

Numer ogłoszenia

1092455               

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Reksia”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 07.03.2018 roku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Reksia w miejscowości Warta, w ramach projektu „Żłobek Reksia „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Warta

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Reksia w miejscowości Warta ., w ramach projektu „Żłobek Reksia„ Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,

Przedmiot zamówienia

przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Reksia w miejscowości Warta., w ramach projektu „Żłobek Reksia„ Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Reksia w miejscowości Warta
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3 posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku. Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone, 5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej, bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywane posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Reksia w miejscowości Warta
a) Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
b) Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3 posiłki dziennie:
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
c) Zamawiający zastrzega, iż godziny wydania posiłków mogą ulec zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym.
Załączniki

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub szkół podstawowych.

Wiedza i doświadczenie

Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7 Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.

Potencjał techniczny

posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe warunki

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.

Zamówienia uzupełniające

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.- Cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%

2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’

W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.

W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7 Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.

W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów (jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211 oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Żłobek Reksia

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B005/17-00

Dostawa usług Cateringowych Żłobek Rumcajsa Widawa
Data publikacja:28.02.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 07-03-2018
Numer ogłoszenia
1091123
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Rumcajsa”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 07.03.2018 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510042482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Rumcajsa w Widawie, w ramach projektu „Żłobek Rumcajsa
„Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nad dziećmi w wieku od
ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi cateringowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: łaski Miejscowość: Widawa
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych
posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do
Żłobek Rumcajsa w Widawie ., w ramach projektu „Żłobek Rumcajsa„ Projekt realizowany w
ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
Przedmiot zamówienia
przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia
gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,
uczęszczających do Żłobek Rumcajsa w Widawie., w ramach projektu „Żłobek
Rumcajsa„ Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Rumcajsa w Widawie
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń.e) Zamawiający zastrzega iż godziny wydania posiłków mogą ulec
zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości,
świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających
zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało
przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących,
zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na
rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie
smażone, 5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z
zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na
poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej,
bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci
zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywane posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w
tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami
żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie
produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami
HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy
planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać
normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.
Kod CPV
55321000-6
Nazwa kodu CPV
Usługi przygotowywania posiłków
Harmonogram realizacji zamówienia
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od
ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Rumcajsa w Widawie
a) Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od
zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
b) Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3
posiłki dziennie:
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od
frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą
ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń.
c) Zamawiający zastrzega, iż godziny wydania posiłków mogą ulec zmianie w zależności od
zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku.
Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym
tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym
lub rybnym.
Załączniki
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 Wykaz dostaw i usług
 Zapytanie ofertowe
 Formularz ofertowy
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w
zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków,
przedszkoli lub szkół podstawowych.
Wiedza i doświadczenie
Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej
1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub
szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Zamówienia uzupełniające
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W
postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1.- Cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%
2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’
W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.
W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7
Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego
Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem
przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna
ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.
W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów
(jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211
oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z
zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast
wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach
kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała
zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest
zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod
uwagę.
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Rumcajsa
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-B004/17-00
Przeprowadzenie prac remontowoadaptacyjnych w lokalu Żłobka Rumcajsa w Gminie Widawa oraz Gminie Rusiec
Data publikacji:28.02.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 14-03-2018
Numer ogłoszenia
1090452
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Rumcajsa”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 14.03.2018 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
PAWEL.DEDEK@GMAIL.COM
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510042482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych do potrzeb żłobka,
montaż drzwi wraz z ościeżnicami, montaż glazury i terakoty, wykonanie podjazdu wraz z
barierkami.
Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: łaski Miejscowość: Widawa; Rusiec
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez Zamawiającego
celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu Żłobka.
tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu,
montaż drzwi wraz z ościeżnicami, montaż glazury i terakoty, wykonanie podjazdu wraz z
barierkami.
Szczegółowy zakres prac:
Gmina Widawa:
Demontaż ościeżnic 8 szt.
Demontaż ścian działowych
Montaż ścianek działowych
Wyrównanie tynku 80m2
montaż brodzika z kabiną 1 szt.
montaż umywalek 2 szt.
montaż baterii 4 szt.
montaż ustępów 2 szt.
montaż oświetlenia górnego 15 szt.
montaż akcesoriów łazienkowych 25 szt.
Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami 6szt.
Zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej 1 usługa
Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami ( na ściany do wysokości
2m w pomieszczeniach higienicz-sanit zgodnie z rozp MPiPS)180m2
Zakup dywanu posiadającego atest (zgodnie z rozp MPiPS) 2szt.
Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów
350m2
Zakup osłon na grzejniki (zgodnie z rozp MPiPS) 6szt.
Zakup i montaż rolet na okna 8 szt.
Zakup armatury:
umywalka dla dzieci 1 szt.
umywalka dla dorosłych 1 szt.
ustęp dla dzieci 1 szt.
ustęp dla dorosłych 1 szt.
spłuczki do ustępów 2 szt.
brodzik z kabiną 1 szt.
baterii do umywalek i kabiny 3 szt.
Zakup ogrodzenia do placu zabaw na 18mb
Wykonanie podjazdu z barierkami 5m2
Wykonanie wywóz odpadów poremontowych
Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do wykonania niniejszego zamówienia
Szczegółowy zakres prac:
Gmina Rusiec:
Demontaż ościeżnic 8 szt.
Demontaż ścian działowych
Montaż ścianek działowych
Wyrównanie tynku 80m2
montaż brodzika z kabiną 1 szt.
montaż umywalek 2 szt.
montaż baterii 4 szt.
montaż ustępów 2 szt.
montaż oświetlenia górnego 15 szt.
montaż akcesoriów łazienkowych 25 szt.
Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami 6 szt.
Zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej 1 usługa
Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami ( na ściany do wysokości
2m w pomieszczeniach higienicz-sanit zgodnie z rozp MPiPS)180m2
Zakup dywanu posiadającego atest (zgodnie z rozp MPiPS) 2szt.
Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów
350m2
Zakup osłon na grzejniki (zgodnie z rozp MPiPS) 6szt.
Zakup i montaż rolet na okna 8 szt.
Zakup armatury:
umywalka dla dzieci 1 szt.
umywalka dla dorosłych 1 szt.
ustęp dla dzieci 1 szt.
ustęp dla dorosłych 1 szt.
spłuczki do ustępów 2 szt.
brodzik z kabiną 1 szt.
baterii do umywalek i kabiny 3 szt.
Zakup ogrodzenia do placu zabaw na 18mb
Wykonanie podjazdu z barierkami 5m2
Wykonanie wywóz odpadów poremontowych
Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do wykonania niniejszego zamówienia
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamówienia
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Harmonogram realizacji zamówienia
składanie ofert do dnia 14.03.2018, realizacja zamówienia do 30 dniu od podpisania umowy
Załączniki
 oświadczenie
 oświadczenie o spełnianiu kryterium
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 formularz ofertowy
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
A). o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniże warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania
– posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
– posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
– dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – czyli nie są osobowo lub kapitałowo
powiązani z Zamawiającym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
B). ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu konkursowym dokonana
zostanie w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia złożone w ramach niniejszego
postępowania
C). Oferty Oferentów, którzy nie spełnią łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i
nie będą podlegały ocenie
Wiedza i doświadczenie
posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia
określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem
ofertowym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Dodatkowe warunki
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.
553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
Warunki zmiany umowy
Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą oraz
przypadki zmiany umowy zawartej z Wykonawcą
1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą:
1) przedmiot umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania
ofertowego;
2) termin realizacji umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z
zapytania ofertowego;
3) zapłata wynagrodzenia w częściach – w miarę świadczenia usług – w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na
podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia, z
zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być wydłużony w przypadku nie otrzymania przez
Zamawiającego transzy dofinansowania z Instytucji Zarządzającej, a także w przypadku nie
przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz odbioru robót
w postaci protokołu zdawczo odbiorczego.
4) odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz
za popełnienie czynu niedozwolonego w oparciu o kary umowne oraz na zasadach ogólnych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
5) możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. z ważnych
przyczyn oraz w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
6) spełnianie wymogów określonych w niniejszym zapytaniu dot. aspektów społecznych, w
szczególności w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę spełniania kryterium oceny
ofert obejmującego klauzulę społeczną – obowiązek poddania się kontroli jego spełniania
oraz karę umowną w przypadku wykrycia braku spełnienia tego kryterium .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach wskazanych
w Wytycznych, tj.:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 85%,
B. klauzula społeczna – waga 15%
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się
w oparciu o następujący wzór:
K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
A – Cena oferty
Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie
całego zlecenia, tj. wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w Klubie dziecięcym w
Radomsku –
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
(w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.
B – klauzula społeczna
Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za
zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych)
kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się
do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej
nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę
punktów.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem
ofertowym.
Wykluczenia
Wybór Wykonawcy oraz przesłanki wykluczenia lub odrzucenia oferty
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez
Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających
wykluczeniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu lub w przypadku którego zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe
określone w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami aktów określonych w pkt III.5
zapytania ofertowego;
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3a W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do
badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli
zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny
lub kosztu, w szczególności w zakresie:
– wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie
4. Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku gdy wybrany Wykonawca
odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów.
5. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało
upublicznione zapytanie ofertowe.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy
(unieważnienia postępowania), jeżeli:
1) nie wpłynie żadna ważna oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego;
2) cena zawarta w najkorzystniejszej ofercie będzie wyższa od kwoty środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4) postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej
umowy.
Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w
imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące
udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z
wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się
podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający wskazuje, że:
1) osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Paweł
Dędek;
2) osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy są Katarzyna Librowska i Paweł Dędek
4. W celu wykazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym
według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp (Ze względu na ograniczenie liczby znaków szczegółowe przesłanki zostały określone
w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym).
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Rumcajsa
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-B004/17-00
Przeprowadzenie prac remontowoadaptacyjnych w lokalu Żłobka Reksia w Gminie Błaszki oraz Gminie Warta
Data publikacji:28.02.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 14-03-2018
Numer ogłoszenia
1090453
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Reksia”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 14.03.2018 roku.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510042482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych do potrzeb żłobka,
montaż drzwi wraz z ościeżnicami, zakup i montaż glazury i terakoty wykonanie podjazdu
wraz z barierkami.
Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Błaszki, Warta
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybranie Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu,
montaż drzwi wraz z ościeżnicami zakup i montaż glazury i terakoty wykonanie podjazdu
wraz z barierkami.
Szczegółowy zakres prac:
Gmina Błaszki:
Demontaż ościeżnic 8 szt.
Demontaż ścian działowych
Montaż ścianek działowych
Wyrównanie tynku 80m2
montaż brodzika z kabiną 1 szt.
montaż umywalek 2 szt.
montaż baterii 2 szt.
montaż ustępów 2 szt.
montaż oświetlenia górnego 15 szt.
montaż akcesoriów łazienkowych 25 szt.
Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami 6szt.
Zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej 1 usługa
Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami ( na ściany do wysokości
2m w pomieszczeniach higienicz-sanit zgodnie z rozp MPiPS)175m2
Zakup dywanu posiadającego atest (zgodnie z rozp MPiPS) 2szt.
Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów
350m2
Zakup osłon na grzejniki (zgodnie z rozp MPiPS) 6szt.
Zakup i montaż rolet na okna 8 szt.
Zakup armatury:
umywalka dla dzieci 1 szt.
umywalka dla dorosłych 1 szt.
ustęp dla dzieci 1 szt.
ustęp dla dorosłych 1 szt.
spłuczki do ustępów 2 szt.
brodzik z kabiną 1 szt.
baterii do umywalek i kabiny 3 szt.
Zakup ogrodzenia do placu zabaw na 18mb
Wykonanie podjazdu z barierkami 5m2
Wykonanie wywóz odpadów poremontowych
Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do wykonania niniejszego zamówienia
Szczegółowy zakres prac:
Gmina Warta:
Demontaż ościeżnic 8 szt.
Demontaż ścian działowych
Montaż ścianek działowych
Wyrównanie tynku 80m2
montaż brodzika z kabiną 1 szt.
montaż umywalek 2 szt.
montaż baterii 2 szt.
montaż ustępów 2 szt.
montaż oświetlenia górnego 15 szt.
montaż akcesoriów łazienkowych 25 szt.
Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami 6 szt.
Zakup i montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej 1 usługa
Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami ( na ściany do wysokości
2m w pomieszczeniach higienicz-sanit zgodnie z rozp MPiPS)175m2
Zakup dywanu posiadającego atest (zgodnie z rozp MPiPS) 2szt.
Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów
350m2
Zakup osłon na grzejniki (zgodnie z rozp MPiPS) 6szt.
Zakup i montaż rolet na okna 8 szt.
Zakup armatury:
umywalka dla dzieci 1 szt.
umywalka dla dorosłych 1 szt.
ustęp dla dzieci 1 szt.
ustęp dla dorosłych 1 szt.
spłuczki do ustępów 2 szt.
brodzik z kabiną 1 szt.
baterii do umywalek i kabiny 3 szt.
Zakup ogrodzenia do placu zabaw na 18mb
Wykonanie podjazdu z barierkami 5m2
Wykonanie wywóz odpadów poremontowych
Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do wykonania niniejszego zamówienia
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty zamówienia
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Harmonogram realizacji zamówienia
składanie ofert do dnia 14.03.2018, realizacja zamówienia do 30 dni od podpisania umowy
Załączniki
 oświadczenie
 oświadczenie o spełnianiu warunków
 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 formularz ofertowy
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
A). o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniże warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania
– posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
– posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
– dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – czyli nie są osobowo lub kapitałowo
powiązani z Zamawiającym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
B). ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu konkursowym dokonana
zostanie w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia złożone w ramach niniejszego
postępowania
C). Oferty Oferentów, którzy nie spełnią łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i
nie będą podlegały ocenie
Wiedza i doświadczenie
posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia
Potencjał techniczny
posiadanie niezbędnego potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia
określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem
ofertowym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
Dodatkowe warunki
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.
553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
Warunki zmiany umowy
Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą oraz
przypadki zmiany umowy zawartej z Wykonawcą
1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą:
1) przedmiot umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania
ofertowego;
2) termin realizacji umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z
zapytania ofertowego;
3) zapłata wynagrodzenia w częściach – w miarę świadczenia usług – w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na
podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia, z
zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być wydłużony w przypadku nie otrzymania przez
Zamawiającego transzy dofinansowania z Instytucji Zarządzającej, a także w przypadku nie
przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz odbioru robót
w postaci protokołu zdawczo odbiorczego.
4) odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz
za popełnienie czynu niedozwolonego w oparciu o kary umowne oraz na zasadach ogólnych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
5) możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. z ważnych
przyczyn oraz w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
6) spełnianie wymogów określonych w niniejszym zapytaniu dot. aspektów społecznych, w
szczególności w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę spełniania kryterium oceny
ofert obejmującego klauzulę społeczną – obowiązek poddania się kontroli jego spełniania
oraz karę umowną w przypadku wykrycia braku spełnienia tego kryterium .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach wskazanych
w Wytycznych, tj.:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 85%,
B. klauzula społeczna – waga 15%
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się
w oparciu o następujący wzór:
K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
A – Cena oferty
Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie
całego zlecenia, tj. wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w Klubie dziecięcym w
Radomsku –
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
(w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.
B – klauzula społeczna
Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za
zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych)
kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się
do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej
nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę
punktów.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku z zapytaniem
ofertowym.
Wykluczenia
Wybór Wykonawcy oraz przesłanki wykluczenia lub odrzucenia oferty
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez
Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających
wykluczeniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu lub w przypadku którego zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe
określone w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami aktów określonych w pkt III.5
zapytania ofertowego;
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3a W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do
badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli
zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny
lub kosztu, w szczególności w zakresie:
– wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie
4. Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku gdy wybrany Wykonawca
odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów.
5. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało
upublicznione zapytanie ofertowe.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy
(unieważnienia postępowania), jeżeli:
1) nie wpłynie żadna ważna oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego;
2) cena zawarta w najkorzystniejszej ofercie będzie wyższa od kwoty środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4) postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej
umowy.
Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w
imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące
udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z
wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się
podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający wskazuje, że:
1) osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Paweł
Dędek;
2) osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy są Katarzyna Librowska i Paweł Dędek
4. W celu wykazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym
według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp (Ze względu na ograniczenie liczby znaków szczegółowe przesłanki zostały określone
w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym).
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Reksia
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-B005/17-00
Zakup niezbędnego wyposażenia Żłobka Rumcajsa Gmina Widawa i Rusiec
Data publikacji: 05.03.2018
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 12-03-2018
Numer ogłoszenia
1091314
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
W przypadku zainteresowania współpracą prosimy przesłać Ofertę pocztą elektroniczną na
adres e-mail:pawel.dedek@gmail.com, pod nr Tel. 510042482 lub osobiście do siedziby
Zamawiającego, lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Paweł Dędek ul
Zielona 19, 97-350 Gorzkowice
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
pawel.dedek@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Dędek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510042482
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek, wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz
zakup niezbędnego wyposażenia żłobka do Żłobka Rumcajsa w gminie Widawa i Rusiec.
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: łaski Miejscowość: Widawa, Rusiec
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa zabawek, wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz zakup
niezbędnego wyposażenia żłobka do Żłobka Rumcajsa w gminie Widawa i Rusiec.
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek, wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz
zakup niezbędnego wyposażenia żłobka do Żłobka Rumcajsa w gminie Widawa i Rusiec.
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
Kod CPV
37520000-9
Nazwa kodu CPV
Zabawki
Dodatkowe przedmioty zamówienia
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37310000-4 Instrumenty muzyczne
Harmonogram realizacji zamówienia
Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu
terminu składania ofert.
Załączniki
 Szczegółowy opis
 Formularz ofertowy
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
 Zapytanie ofertowe
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wszystkie zamawiane przedmioty muszą być nowe i posiadać min. 12 miesięczną gwarancję.
Wszystkie przedmioty muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i posiadać stosowne
certyfikaty, natomiast materiały stosowane przy produkcji i montażu urządzeń powinny
posiadać wymagane atesty. Oferowana cena powinna zawierać koszt dostarczenia zabawek do
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość wyboru różnych części zamówienia u różnych
Wykonawców.
Potencjał techniczny
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia.
Dodatkowe warunki
Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający
nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na
korespondencję w innych językach niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język
polski.
2. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna być przekazywana
pisemnie lub elektronicznie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
w przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na realizację zadania.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy,
c) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego.
5. Zamawiający umożliwia w postępowaniu złożenia oferty na każdy pakiet osobno jeśli
Oferent nie może dostarczyć zamówienia w całości gdyż nie posiada w ofercie wszystkich
przedmiotów zamówienia. Oferta jest ważna tylko w przypadku gdy oferent przedstawi ofertę
na cały wyszczególniony pakiet.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
– cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
– nie złożono żadnej oferty.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Załącznik nr 3- Formularz ofertowy.
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis zamówienia
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
– 100 pkt. – cena
Sposób przyznawania punktacji:
1) Kryterium: Cena – cena brutto (waga 100 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 100pkt
Gdzie:
Pc – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą podane kryteria, o najwyższej liczbie punktów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru różnych wykonawców na poszczególne
elementy zamówienia, biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny na poszczególne
elementy.
Wykluczenia
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub
osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty
Oświadczenie o braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).
Zamawiający – Beneficjent
Nazwa
NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK
Adres
Zielona 19
97-350 Gorzkowice
łódzkie , piotrkowski
Numer telefonu
510-04-24-82
NIP
7712724086
Tytuł projektu
Żłobek Rumcajsa
Numer projektu
RPLD.10.01.00-10-B004/17-00
Zakup niezbędnego wyposażenia Żłobka Reksia Gmina Błaszki i Warta

Informacje o ogłoszeniu

 

Data publikacji ogłoszenia: 05-03-2018Data publikacji: 0503.2018

Termin składania ofert

do dnia 12-03-2018

Numer ogłoszenia

1091418

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy przesłać Ofertę pocztą elektroniczną na adres e-mail:pawel.dedek@gmail.com, pod nr Tel. 510042482 lub osobiście do siedziby Zamawiającego, lub przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Paweł Dędek ul Zielona 19, 97-350 Gorzkowice

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek, wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz zakup niezbędnego wyposażenia żłobka do Żłobka Reksia w gminie Błaszki i Warta.
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: sieradzki Miejscowość: Błaszki, Warta

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa zabawek, wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz zakup niezbędnego wyposażenia żłobka do Żłobka Reksia w gminie Błaszki i Warta.
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek, wyposażenia placu zabaw w ogrodzie oraz zakup niezbędnego wyposażenia żłobka do Żłobka Reksia w gminie Błaszki i Warta.
W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Kod CPV

37520000-9

Nazwa kodu CPV

Zabawki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39150000-8 Różne meble i wyposażenie
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37310000-4 Instrumenty muzyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wszystkie zamawiane przedmioty muszą być nowe i posiadać min. 12 miesięczną gwarancję. Wszystkie przedmioty muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i posiadać stosowne certyfikaty, natomiast materiały stosowane przy produkcji i montażu urządzeń powinny posiadać wymagane atesty. Oferowana cena powinna zawierać koszt dostarczenia zabawek do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość wyboru różnych części zamówienia u różnych Wykonawców.

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Dodatkowe warunki

Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
2. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna być przekazywana pisemnie lub elektronicznie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na realizację zadania.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy,
c) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
5. Zamawiający umożliwia w postępowaniu złożenia oferty na każdy pakiet osobno jeśli Oferent nie może dostarczyć zamówienia w całości gdyż nie posiada w ofercie wszystkich przedmiotów zamówienia. Oferta jest ważna tylko w przypadku gdy oferent przedstawi ofertę na cały wyszczególniony pakiet.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
– cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
– nie złożono żadnej oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Załącznik nr 3- Formularz ofertowy.
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
– 100 pkt. – cena

Sposób przyznawania punktacji:
1) Kryterium: Cena – cena brutto (waga 100 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 100pkt

Gdzie:
Pc – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą podane kryteria, o najwyższej liczbie punktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru różnych wykonawców na poszczególne elementy zamówienia, biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny na poszczególne elementy.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty Oświadczenie o braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Żłobek Reksia

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-B005/17-00

Dostawa usług Cateringowych Żłobek Krasnoludek (Szadek)

Dostawa usług Cateringowych Żłobek Krasnoludek (Szadek)

Data publikacji: 23.03.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-04-2018

Numer ogłoszenia

1098799

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Krasnoludek”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 03.04.2018 roku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.dedek@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Gminie Szadek., w ramach projektu „Żłobek Krasnoludek „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zduńskowolski Miejscowość: Szadek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Gminie Szadek., w ramach projektu „Żłobek Krasnoludek” Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Gminie Szadek., w ramach projektu „Żłobek Krasnoludek „Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Gminie Szadek
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3 posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Zamawiający zastrzega, iż godziny wydania posiłków mogą ulec zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku. Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej, bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających normy żywieniowe zgodne z polskimi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Krasnoludek w Gminie Szadek
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) otrzymywać będą 3 posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Zamawiający zastrzega, iż godziny wydania posiłków mogą ulec zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku. Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym,

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub szkół podstawowych.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7 Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.

Potencjał techniczny

Posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” Załącznik 5

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wiążąca formą niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Oferta powinna zawierać formularze (mają charakter pomocniczy) :
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.

Zamówienia uzupełniające

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.
-cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%

2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’

W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.

W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7 Formularza ofertowego). W przypadku spełnienia kryterium w ramach oceny przyznane będzie 20 punktów

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.

W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów (jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211 oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Żłobek Krasnoludek

Dostawa Usług Cateringowych Żłobek Królewna Śnieżka (Tuszyn)

Dostawa Usług Cateringowych Żłobek Królewna Śnieżka (Tuszyn)

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

23-03-2018

Termin składania ofert

03-04-2018

Numer ogłoszenia

1098835

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Królewna Śnieżka”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 03.04.2018 roku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Gminie Tuszyn, w ramach projektu „Żłobek Królewna Śnieżka” Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: łódzki wschodni Miejscowość: Tuszyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Gminie Tuszyn., w ramach projektu „Żłobek Królewna Śnieżka” Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Gminie Tuszyn, w ramach projektu „Żłobek Królewna Śnieżka” Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Gminie Tuszyn
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3 posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Zamawiający zastrzega, iż godziny wydania posiłków mogą ulec zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku. Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej, bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających normy żywieniowe zgodne z polskimi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Gminie Tuszyn
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) otrzymywać będą 3 posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Zamawiający zastrzega, iż godziny wydania posiłków mogą ulec zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku. Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym,

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub szkół podstawowych.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7 Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.

Potencjał techniczny

Posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wiążąca formą niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Oferta powinna zawierać formularze (mają charakter pomocniczy) :
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.

Zamówienia uzupełniające

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

-cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’

W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.

W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7 Formularza ofertowego). W przypadku spełnienia kryterium w ramach oceny przyznane będzie 20 punktów

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.

W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów (jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211 oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Żłobek Królewna Śnieżka

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-A003/17-00
Dostawa usług Cateringowych Żłobek Królewna Śnieżka (Dobroń)
Dostawa usług Cateringowych Żłobek Królewna Śnieżka Dobroń

Data publikacji ogłoszenia

29-03-2018

Termin składania ofert

09-04-2018

Numer ogłoszenia

1100398

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Królewna Śnieżka”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 09.04.2018 roku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Gminie Dobroń, w ramach projektu „Żłobek Królewna Śnieżka” Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Dobroń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Gminie Dobroń, w ramach projektu „Żłobek Królewna Śnieżka” Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dotyczącej przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Gminie Dobroń, w ramach projektu „Żłobek Królewna Śnieżka” Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tydzień życia do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które obejmuje:
Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Gminie Dobroń
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) i otrzymywać będą 3 posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Zamawiający zastrzega, iż godziny wydania posiłków mogą ulec zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku. Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym,
3) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, zmniejszenie zużycia soli na rzecz naturalnych przypraw ziołowych,
4) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
5) wyklucza się stosowania produktów z glutaminianem sodu, produktów z zawartością barwników, konserwantów i zagęszczaczy szkodliwych dla zdrowia,
6) wykonawca zobowiązuje się do ograniczenia stosowania produktów przetworzonych na poczet innych wartościowych produktów odżywczych.
7) w jadłospisie należy uwzględnić stosowanie diety: ogólnej, jarskiej, bezmlecznej, bezglutenowej oraz innych diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
8) przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem wymogów z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach,
9) przygotowania posiłków spełniających normy żywieniowe zgodne z polskimi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości, zachowując jakość i estetykę wykonania zgodnie z normami HACCP oraz zbiorowego żywienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów. Wyklucza się posiłki sporządzane na bazie półproduktów.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługę dotyczącą przygotowania i dowożenia gotowych posiłków dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, uczęszczających do Żłobek Królewna Śnieżka w Gminie Dobroń
Usługa cateringu objęta przedmiotem zamówienia będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w Żłobku ;
Dzieci przebywające w żłobku do 10 godzin dziennie – (6.30 – 16.30) otrzymywać będą 3 posiłki dziennie :
• Śniadanie 9.30 – 10.00
• Obiad 12.00 -12.30
• Podwieczorek 14.00- 14.30
• 15 dzieci x 20 dni/m-c x 23 m-ce d)
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy, w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci mogą ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Zamawiający zastrzega, iż godziny wydania posiłków mogą ulec zmianie w zależności od zadeklarowania przez rodziców czasu pobytu dziecka w żłobku. Dodatkowe informacje:
1) jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,
2) w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym lub rybnym,

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład na prowadzenie działalności w zakresie żywienia. posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub szkół podstawowych.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla żłobków, przedszkoli lub szkół podstawowych.
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7 Formularza ofertowego), jednak nie więcej niż 20 punktów.

Potencjał techniczny

Posiadanie niezbędnego potencjału technicznego do realizacji zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wiążąca formą niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Oferta powinna zawierać formularze (mają charakter pomocniczy) :
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.

Zamówienia uzupełniające

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655). b/ W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.
-cena – 70%
-Doświadczenie – 20 %
-Aspekty społeczne -10%

2. Za najkorzystniejszą ofertę, w zakresie usług obciętych danym Pakietem, zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
K=KC+KD+KAS
Gdzie:
K – liczba punktów oferty cenowej,
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena”,
KD – liczba punków przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Doświadczenie”
KAS – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium ,,Aspekty Społeczne’’

W kryterium ,,Cena’’ (KC) – 70%
Cmin.
KC=———–x70% x 100
CO
Gdzie:
KC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,,Cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena (brutto),
CO – cena oferty ocenianej,
100 – współczynnik stały.

W kryterium ,,Doświadczenie’’(KD) – 20%
Prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków ( zgodnie z informacją zawartą przez wykonawcę w pkt. 7 Formularza ofertowego). W przypadku spełnienia kryterium w ramach oceny przyznane będzie 20 punktów

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 7 Formularza ofertowego Zamawiający uzna, Wykonawca nie prowadzi działalności obejmującej swoim zakresem przygotowania posiłków os surowca do gotowej potrawy i serwowanie posiłków i przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów.

W kryterium ,,Aspekty społeczne’’ (KA) – 10%
W kryterium ,,Aspekty społeczne” Zamawiający przyzna ofercie ocenianej po 5 punktów (jednak nie więcej niż 10 punktów) za każdą osobę, która będzie uczestniczyła w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadająca status:
-osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego i/lub
– osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub
– osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 1211 oraz z 2015 r. poz 1220 i 167),,
Zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, z zastrzeżeniem, że wymóg wskazania jednej osoby jw. Jest bezwzględni wymagany, natomiast wskazanie drugiej i następnych osób, o których mowa powyżej, polega ocenie w ramach kryterium.
Aspekty społeczne, zgodnie z informacją zawartą w Rozdz. XIII ust. 1 pkt 4 SIWZ.
Uwaga dot. KA: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże osoby ,która będzie realizowała zamówienie Zamawiający przyzna ofercie w kryterium jw. 0 (zero) punktów

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a/ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Żłobek Królewna Śnieżka

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-A003/17-00
Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w lokalu żłobka Akademii Myszki Miki (Gorzkowice)

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

25-04-2018

Termin składania ofert

10-05-2018

Numer ogłoszenia

1107129

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Akademii Myszki Miki ”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 10.05.2018 roku godz.10:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych do potrzeb żłobka, montaż drzwi wraz z ościeżnicami, montaż glazury i terakoty, wykonanie podjazdu wraz z barierkami.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: piotrkowski Miejscowość: Gorzkowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez Zamawiającego
celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu Żłobka.
tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu w Gorzkowicach adres: ul. Przemysłowa 11A, 97-350

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu,
montaż drzwi wraz z ościeżnicami, montaż glazury i terakoty, wykonanie podjazdu wraz z barierkami.
Szczegółowy zakres prac:
 Demontaż płytek, posadzek 215m2
 Demontaż ościeżnic 8szt.
 Demontaż ścian działowych 80 m
 Montaż ścianek działowych 126 szt.
 Wyrównanie tynku 215m2
 montaż brodzika z kabiną 1szt.
 montaż umywalek 3szt.
 montaż baterii 4szt.
 montaż ustępów 2szt.
 montaż akcesoriów łazienkowych 9szt
 Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami – 6szt.
 Zakup i montaż sygnalizacji przeciwpożarowej
 Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami (na ściany do wysokości 2 m w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zgodnie z rozp MPiPS) – 250m2
 Zakup do kuchni:
zlewozmywak 1 szt.
bateria 1 szt.
syfon 1 szt.
 Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 420m2
 Zakup osłon na grzejniki (zgodnie z rozp MPiPS) – 8 szt.
 Zakup i montaż rolet na okna – 10 szt.
 Zakup armatury (zgodnie z rozp MPiPS):
umywalka dla dzieci – 2 szt.
umywalka dla dorosłych – 1 szt.
ustęp dla dzieci – 1 szt.
ustęp dla dorosłych – 1 szt.
spłuczki do ustępów – 2 szt.
brodzik z kabiną – 1 szt.
baterii do umywalek i kabiny – 4 szt.
 Zakup ogrodzenia do placu zabaw – 30mb
 Wykonanie podjazdu z barierkami – 5m2
 Zakup i montaż klimatyzacji
 Zakup i montaż oświetlenia – 100 szt.
 Zakup i montaż sufitu podwieszanego – 210 m
Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do wykonania niniejszego zamówienia

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Składanie ofert do dnia 10.05.2018, realizacja zamówienia do 31.07.2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania
– posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
– posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
– dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – czyli nie są osobowo lub kapitałowo
powiązani z Zamawiającym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu konkursowym dokonana
zostanie w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia złożone w ramach niniejszego
postępowania

Oferty Oferentów, którzy nie spełnią łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i
nie będą podlegały ocenie

Zamawiający używając skrótu „Wytyczne” odnosi się do Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 .

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia

Potencjał techniczny

Posiadanie niezbędnego potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia
określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.
2) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału postępowania”

Dodatkowe warunki

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.
553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą oraz
przypadki zmiany umowy zawartej z Wykonawcą
1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą:
– przedmiot umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania
ofertowego;
– termin realizacji umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z
zapytania ofertowego;
– zapłata wynagrodzenia w częściach – w miarę świadczenia usług – w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na
podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia, z
zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być wydłużony w przypadku nie otrzymania przez
Zamawiającego transzy dofinansowania z Instytucji Zarządzającej, a także w przypadku nie
przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz odbioru robót
w postaci protokołu zdawczo odbiorczego.
– odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz
za popełnienie czynu niedozwolonego w oparciu o kary umowne oraz na zasadach ogólnych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
– możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. z ważnych
przyczyn oraz w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
– spełnianie wymogów określonych w niniejszym zapytaniu dot. aspektów społecznych, w
szczególności w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę spełniania kryterium oceny
ofert obejmującego klauzulę społeczną – obowiązek poddania się kontroli jego spełniania
oraz karę umowną w przypadku wykrycia braku spełnienia tego kryterium .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach wskazanych
w Wytycznych, tj.:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać (formularze/oświadczenia mają charakter pomocniczy):
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 85%,
B. klauzula społeczna – waga 15%
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się
w oparciu o następujący wzór:
K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
A – Cena oferty
Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie
całego zlecenia, tj. wykonanie prac adaptacyjno-remontowych
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
(w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.
B – klauzula społeczna
Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za
zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych)
kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się
do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej
nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę
punktów.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku – załącznik do formularza ofertowego.

Wykluczenia

Wybór Wykonawcy oraz przesłanki wykluczenia lub odrzucenia oferty
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez
Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających
wykluczeniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu lub w przypadku którego zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe
określone w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami aktów;
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3a. W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do
badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli
zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny
lub kosztu, w szczególności w zakresie:
– wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie
4. Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku gdy wybrany Wykonawca
odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów.
5. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało
upublicznione zapytanie ofertowe.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy
(unieważnienia postępowania), jeżeli:
1) nie wpłynie żadna ważna oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego;
2) cena zawarta w najkorzystniejszej ofercie będzie wyższa od kwoty środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4) postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej
umowy.
Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w
imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące
udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z
wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się
podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający wskazuje, że:
1) osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Paweł
Dędek;
2) osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy są Angelika Dędek i Paweł Dędek.
Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania zapytania przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie przeznaczonym do remontu
4. W celu wykazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym
według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp (Ze względu na ograniczenie liczby znaków szczegółowe przesłanki zostały określone
w załączonym pliku).

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Żłobek dziecięcy Akademii Myszki Miki

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-C003/17-00
Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w lokalu Żłobka Akademii Myszki Miki (Brzeziny)

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

25-04-2018

Termin składania ofert

10-05-2018

Numer ogłoszenia

1107155

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Akademii Myszki Miki ”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 10.05.2018 roku godz.10:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych do potrzeb żłobka, montaż drzwi wraz z ościeżnicami, montaż glazury i terakoty, wykonanie podjazdu wraz z barierkami.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: brzeziński Miejscowość: Brzeziny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez Zamawiającego
celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu Żłobka.
tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu w Brzezinach 95-060 ul. Łódzka 19

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu,
montaż drzwi wraz z ościeżnicami, montaż glazury i terakoty, wykonanie podjazdu wraz z barierkami.
Szczegółowy zakres prac:
• Demontaż płytek, posadzek 275m2
• Demontaż ościeżnic 10szt.
• Demontaż ścian działowych 100 m
• Montaż ścianek działowych 160 szt.(płyta k/g)
• Wyrównanie tynku 275m2
• montaż brodzika z kabiną 1szt.
• montaż umywalek 4szt.
• montaż baterii 5szt.
• montaż ustępów 3szt.
• montaż akcesoriów łazienkowych 13szt
• Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami – 9szt.
• Zakup i montaż sygnalizacji przeciwpożarowej – 1 usługa
• Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami (na ściany do wysokości 2 m w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zgodnie z rozp MPiPS) – 290m2
• Zakup do kuchni:
zlewozmywak 1 szt.
bateria 1 szt.
syfon 1 szt.
• Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 620m2
• Zakup osłon na grzejniki (zgodnie z rozp MPiPS) – 10 szt.
• Zakup i montaż rolet na okna – 10 szt.
• Zakup armatury (zgodnie z rozp MPiPS):
umywalka dla dzieci – 2 szt.
umywalka dla dorosłych – 2 szt.
ustęp dla dzieci – 2 szt.
ustęp dla dorosłych – 1 szt.
spłuczki do ustępów – 3 szt.
brodzik z kabiną – 1 szt.
baterii do umywalek i kabiny – 5 szt.
• Zakup ogrodzenia do placu zabaw – 30mb
• Wykonanie podjazdu z barierkami – 5m2
• Zakup i montaż klimatyzacji – 1 kompl.
• Zakup i montaż oświetlenia – 130 szt.
• Zakup i montaż sufitu podwieszanego – 275 m
Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do wykonania niniejszego zamówienia

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

składanie ofert do dnia 10.05.2018, realizacja zamówienia do 31.08.2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniże warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania
– posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
– posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
– dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – czyli nie są osobowo lub kapitałowo
powiązani z Zamawiającym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu konkursowym dokonana
zostanie w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia złożone w ramach niniejszego
postępowania

Oferty Oferentów, którzy nie spełnią łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i
nie będą podlegały ocenie

Zamawiający używając skrótu „Wytyczne” odnosi się do Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017

Wiedza i doświadczenie

posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia

Potencjał techniczny

posiadanie niezbędnego potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia
określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.
2) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału postępowania”

Dodatkowe warunki

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.
553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą oraz
przypadki zmiany umowy zawartej z Wykonawcą
1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą:
– przedmiot umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania
ofertowego;
– termin realizacji umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z
zapytania ofertowego;
– zapłata wynagrodzenia w częściach – w miarę świadczenia usług – w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na
podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia, z
zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być wydłużony w przypadku nie otrzymania przez
Zamawiającego transzy dofinansowania z Instytucji Zarządzającej, a także w przypadku nie
przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz odbioru robót
w postaci protokołu zdawczo odbiorczego.
– odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz
za popełnienie czynu niedozwolonego w oparciu o kary umowne oraz na zasadach ogólnych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
– możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. z ważnych
przyczyn oraz w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
– spełnianie wymogów określonych w niniejszym zapytaniu dot. aspektów społecznych, w
szczególności w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę spełniania kryterium oceny
ofert obejmującego klauzulę społeczną – obowiązek poddania się kontroli jego spełniania
oraz karę umowną w przypadku wykrycia braku spełnienia tego kryterium .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach wskazanych
w Wytycznych, tj.:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać (formularze/oświadczenia mają charakter pomocniczy):
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 85%,
B. klauzula społeczna – waga 15%
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się
w oparciu o następujący wzór:
K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
A – Cena oferty
Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie
całego zlecenia, tj. wykonanie prac adaptacyjno-remontowych
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
(w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.
B – klauzula społeczna
Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za
zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych)
kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się
do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej
nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.));
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.)), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.));
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę
punktów.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku – załącznik do zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Wybór Wykonawcy oraz przesłanki wykluczenia lub odrzucenia oferty
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez
Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających
wykluczeniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu lub w przypadku którego zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe
określone w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami aktów określonych w pkt III.5
zapytania ofertowego;
2) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3a. W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do
badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli
zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny
lub kosztu, w szczególności w zakresie:
– wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie
4. Po przeprowadzeniu postępowania nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku gdy wybrany Wykonawca
odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów.
5. Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało
upublicznione zapytanie ofertowe.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy
(unieważnienia postępowania), jeżeli:
1) nie wpłynie żadna ważna oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego;
2) cena zawarta w najkorzystniejszej ofercie będzie wyższa od kwoty środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4) postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy i zawarcie ważnej
umowy.
Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w
imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące
udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z
wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się
podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający wskazuje, że:
1) osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Paweł
Dędek;
2) osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy są Angelika Dędek i Paweł Dędek
Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania zapytania przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie przeznaczonym do remontu
4. W celu wykazania braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym
według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp (Ze względu na ograniczenie liczby znaków szczegółowe przesłanki zostały określone
w załączonym pliku z zapytaniem ofertowym).

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

NEW LOOK PAWEŁ DĘDEK

Adres

Zielona 19

97-350 Gorzkowice

łódzkie , piotrkowski

Numer telefonu

510-04-24-82

NIP

7712724086

Tytuł projektu

Żłobek dziecięcy Akademii Myszki Miki

Numer projektu

RPLD.10.01.00-10-C003/17-00
Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w lokalu Żłobka Kaczora Donalda (Zelów)

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

25-04-2018

Termin składania ofert

10-05-2018

Numer ogłoszenia

1107207

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta i złożone załączniki powinny zostać dostarczone w następujący sposób:
– pocztą elektroniczną na adres pawel.dedek@gmail.com:, w tytule wiadomości należy
wpisać: Zapytanie ofertowe „Żłobek Kaczora Donalda ”
– pocztą tradycyjną na adres: Zielona 19 , 97-350 Gorzkowice
W obydwu przypadkach decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
2. Termin składania ofert: do 10.05.2018 roku godz.10:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Dędek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510042482

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych do potrzeb żłobka, montaż drzwi wraz z ościeżnicami, montaż glazury i terakoty, wykonanie podjazdu wraz z barierkami.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: bełchatowski Miejscowość: Zelów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez Zamawiającego
celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu Żłobka.
tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu w Gminie Zelów

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu lokalu wynajętego przez
Zamawiającego celem jego dostosowania do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w
lokalu żłobka, tj. przeprowadzenie prac adaptacyjno – remontowych lokalu,
montaż drzwi wraz z ościeżnicami, montaż glazury i terakoty, wykonanie podjazdu wraz z barierkami.
Szczegółowy zakres prac:
 Demontaż płytek, posadzek 215m2
 Demontaż ościeżnic 8szt.
 Demontaż ścian działowych 80 m
 Montaż ścianek działowych 126 szt.
 Wyrównanie tynku 215m2
 montaż brodzika z kabiną 1szt.
 montaż umywalek 3szt.
 montaż baterii 4szt.
 montaż ustępów 2szt.
 montaż akcesoriów łazienkowych 9szt
 Zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami – 6szt.
 Zakup i montaż sygnalizacji przeciwpożarowej – usługa
 Zakup i montaż glazury i terakoty na zaprawie cementowej z fugami (na ściany do wysokości 2 m w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zgodnie z rozp MPiPS) – 250m2
 Zakup do kuchni:
zlewozmywak 1 szt.
bateria 1 szt.
syfon 1 szt.
 Zakup farb emulsyjnych i dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – 420m2
 Zakup osłon na grzejniki (zgodnie z rozp MPiPS) – 8 szt.
 Zakup i montaż rolet na okna – 10 szt.
 Zakup armatury (zgodnie z rozp MPiPS):
umywalka dla dzieci – 2 szt.
umywalka dla dorosłych – 1 szt.
ustęp dla dzieci – 1 szt.
ustęp dla dorosłych – 1 szt.
spłuczki do ustępów – 2 szt.
brodzik z kabiną – 1 szt.
baterii do umywalek i kabiny – 4 szt.
 Zakup ogrodzenia do placu zabaw – 30mb
 Wykonanie podjazdu z barierkami – 5m2
 Zakup i montaż klimatyzacji – 1 kompl.
 Zakup i montaż oświetlenia – 100 szt.
 Zakup i montaż sufitu podwieszanego – 210 m
Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do wykonania niniejszego zamówienia

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

składanie ofert do dnia 10.05.2018, realizacja zamówienia do 31.07.2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniże warunki:
– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek ich posiadania
– posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
– posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
– dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– nie podlegają wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi – czyli nie są osobowo lub kapitałowo
powiązani z Zamawiającym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu konkursowym dokonana
zostanie w oparciu o dokumenty, w tym oświadczenia złożone w ramach niniejszego
postępowania

Oferty Oferentów, którzy nie spełnią łącznie powyższych warunków zostaną odrzucone i
nie będą podlegały ocenie

Zamawiający używając skrótu „Wytyczne” odnosi się do Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 .

Wiedza i doświadczenie

posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia

Potencjał techniczny

posiadanie niezbędnego potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie ze szczegółowym zakresem zamówienia
określonym w niniejszym zapytaniu – ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”.
2) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz
osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają warunki określone w
niniejszym zapytaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia –
ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymogów w tym zakresie,
W celu potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych warunków Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału postępowania”

Dodatkowe warunki

W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa następujące obligatoryjne i fakultatywne
przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.
24 pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.
553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

Warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą oraz
przypadki zmiany umowy zawartej z Wykonawcą
1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną uwzględnione w umowie z Wykonawcą:
– przedmiot umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z zapytania
ofertowego;
– termin realizacji umowy zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z
zapytania ofertowego;
– zapłata wynagrodzenia w częściach – w miarę świadczenia usług – w terminie do 14 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, na
podstawie przedstawionego przez Wykonawcę protokołu odbioru zamówienia, z
zastrzeżeniem, że termin zapłaty może być wydłużony w przypadku nie otrzymania przez
Zamawiającego transzy dofinansowania z Instytucji Zarządzającej, a także w przypadku nie
przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz odbioru robót
w postaci protokołu zdawczo odbiorczego.
– odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz
za popełnienie czynu niedozwolonego w oparciu o kary umowne oraz na zasadach ogólnych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
– możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, tj. z ważnych
przyczyn oraz w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
– spełnianie wymogów określonych w niniejszym zapytaniu dot. aspektów społecznych, w
szczególności w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę spełniania kryterium oceny
ofert obejmującego klauzulę społeczną – obowiązek poddania się kontroli jego spełniania
oraz karę umowną w przypadku wykrycia braku spełnienia tego kryterium .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach wskazanych
w Wytycznych, tj.:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać (formularze/oświadczenia mają charakter pomocniczy):
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta
powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika,;
2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru „Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu”;
3) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o braku powiązań
Wykonawcy z Zamawiającym – według wzoru: „Oświadczenie o braku powiązań
kapitałowych lub osobowych”;
4) aktualne dokumenty rejestrowe Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób
prawnych, których danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych
informacji o podmiotach wpisanych do rejestru udostępnionych przez Centralną Informację
Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie
zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
5) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca lub Wykonawcy są reprezentowani przez
pełnomocnika
6) podpisane przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika oświadczenie o spełnianiu kryterium
dot. klauzuli społecznej” – jeżeli Wykonawca deklaruje jego spełnienie – według wzoru
„Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodność
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji oraz żądania uzupełnienia złożonych dokumentów lub żądania wyjaśnień ich
treści.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
A. cena brutto – waga 85%,
B. klauzula społeczna – waga 15%
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się
w oparciu o następujący wzór:
K = A + B
gdzie:
A – Liczba punktów za kryterium: A
B – Liczba punktów za kryterium: B
K – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
A – Cena oferty
Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie
całego zlecenia, tj. wykonanie prac adaptacyjno-remontowych
Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 85 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena;
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert
(w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł).
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 85 pkt.
B – klauzula społeczna
Punkty za kryterium B przyznawane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy za
zagwarantowanie spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
W związku z wymogami w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w ramach
niniejszego postępowania Zamawiający określa w ramach pozacenowych (pozakosztowych)
kryteriów oceny ofert – aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej
osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp.
Zamawiający w toku oceny ofert przyzna dodatkowe punkty oferentom, którzy zobowiążą się
do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej jednej
nowozatrudnionej osoby, która należy do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm.);
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn.
zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z
2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).
Wymagane jest zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w wymiarze
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu)
przez minimum 18 miesięcy obowiązywania umowy.
Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane jest na podstawie oświadczenia
Wykonawcy według wzoru „Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej”.
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym
czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów
poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz
poświadczających status osoby zatrudnionej). W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania
kryterium Wykonawca nie udowodni jego faktu jego spełniania Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu zamówienia (wysokość
proporcjonalna do wagi kryterium).
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 punktów;
– brak spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 0 punktów;
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 15 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największa liczbę
punktów.
Pozostałe szczegółowe wymogi zostały określone w załączonym pliku – załącznik do zapytania/formularza ofertowego.

Wykluczenia

Wybór Wykonawcy oraz przesłanki wykluczenia lub odrzucenia oferty
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone w zapytaniu
ofertowym kryteria oceny, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych przez
Wykonawców spełni