Żłobek Dziecięcy Akademii Myszki Miki w Gorzkowicach

Nazwa Beneficjenta: New Look Paweł Dędek

PROJEKT – Żłobek dziecięcy Akademii Myszki Miki

Numer projektu: RPLD.10.01.00-10-C003/17-00

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

ADRES Żłobka dziecięcego Akademii Myszki Miki – Gorzkowice:
ul. Szkolna 1A, Gorzkowice

tel. 882-143-214

e-mail: zlobekakademiamyszkimiki@gmail.com

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/zlobekakademiamyszkimikigorzkowice/

ADRES Żłobka dziecięcego Akademii Myszki Miki – Brzeziny
ul. Łódzka 19, Brzeziny

tel. 882-143-214

e-mail: zlobekakademiamyszkimiki@gmail.com

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 06:30 – 16:30

adres Facebook: https://www.facebook.com/zlobekakademiamyszkimikibrzeziny/

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.03.2018 r. – 29.02.2020 r.

Wartość projektu: 1.969.788,66 zł
Dofinansowanie: 1.792.488,66 zł

OSOBA DO KONTAKTU:
Paweł Dędek tel. 510-04-24-82
e-mail: pawel.dedek@googlemail.com

BIURO PROJEKTU:
ul. Zielona 19

97-350 Gorzkowice

CEL:

Cel główny projektu: utworzenie 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Brzeziny 30 (28Ki2M) i w gm. Gorzkowice 18 (17Ki1M) oraz zapewnienie wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla 14os.(11Ki3M) przez co rodzice będą mogli powrócić na rynek pracy oraz podjąć zatrudnienie w okresie realizacji projektu.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:

Rodzaj wsparcia: 

Aktywizacja zawodowa grupy docelowej w mieście/gminie Brzeziny oraz w mieście/gminie Gorzkowice poprzez powrót na rynek pracy oraz objęcie wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej w okresie realizacji projektu

Dokładna data

 – od 01.03.2018 do 29.02.2020

Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30

Adres realizacji wsparcia:

ul. Szkolna 1A, Gorzkowice,

ul. Łódzka 19, Brzeziny,